Skip to content

Kto może ubiegać się o odszkodowanie? Kiedy należą się pieniądze?

Przepisy prawa regulują krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu śmierci osoby bliskiej. Do osób najbliższych uprawnionych do wystąpienia z roszczeniem należą małżonkowie, dzieci również te przyjęte na wychowanie, które ze zmarłym utrzymywały stałą więź emocjonalną.

Dziecko po śmierci ojca, który zginął na skutek wypadku komunikacyjnego ma szereg roszczeń, które może skierować do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Dziecko, które w wypadku komunikacyjnym straciło rodzica może starać się o roszczenia

Rodzaje roszczeń

– zadośćuczynienie za krzywdę niematerialną – jego wysokość uzależniona jest m in. od rodzaju więzi emocjonalnej, sposobu przeżywania żałoby oraz jej długotrwałości,

– stosowne odszkodowanie – przysługuje w sytuacji, jeżeli wskutek rodzica śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej dziecka. Znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej polegać może na utracie możliwości uzyskania pomocy w zakresie zaspokajania potrzeb materialnych dziecka, celem tego świadczenia jest przede wszystkim naprawienie szkody majątkowej, powstałej na skutek śmierci poszkodowanego, jednakże nie wyklucza uzyskania renty.  Ocena wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania po śmierci ojca wymaga udokumentowania sytuacji majątkowej rodziny.

– renta – osoba względem, której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego naprawienia szkody, wypłaty renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Sposób i wysokość wyliczenia renty uzależniona jest od sytuacji majątkowej roszczącego.

Możliwość uzyskania zadośćuczynienia, odszkodowania za śmierć ojca po wypadku komunikacyjnym pozwala, chociaż w minimalnym stopniu sprostać trudnościom życiowym oraz pomóc w rozwiązaniu napiętrzających się problemów

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć Ojca w wypadku komunikacyjnym dla najbliższej rodziny zmarłego.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<