Skip to content

Zgodnie z przepisami prawa rolnicy podobnie jak właściciele pojazdów mechanicznych zobligowani są do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC, która w razie nieprzewidzianych zdarzeń chroni rolnika od konsekwencji finansowych związanych z wyrządzoną szkodą.

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie to zatem świadczenia, które wypłaca Towarzystwo Ubezpieczeniowe za wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa.

Czym jest wypadek w rolnictwie i jakie szkody pokrywane są z ubezpieczenia OC rolników (najczęstsze rodzaje wypadków)?

Za wypadek uważa się zdarzenie nagłe, nieprzewidziane wywołane przyczyną zewnętrzną oraz powodujące szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie mienia. Ponadto, aby móc zakwalifikować dane zdarzenie jako wypadek w rolnictwie dodatkowo musi być ono powiązane z prowadzeniem i posiadaniem gospodarstwa rolnego. Najczęstsze wypadki w rolnictwie to:

  • wypadki z udziałem pojazdów lub maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, zmiażdżenia kończyn, trwałe kalectwo),
  • wszelkiego rodzaju zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami,
  • poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej lub dziurawej drodze, chodniku,
  • wypadki spowodowane przez zwierzęta.

Czy rolnik, który w swoim gospodarstwie rolnym w trakcie schodzenia ze schodów spadł i złamał nogę otrzyma odszkodowanie?

Polisa ubezpieczeniowa OC nie uwzględnia swoją ochroną właściciela polisy. Jeżeli rolnik został poszkodowany / doznał uszczerbku na zdrowiu z własnej winy, świadczenia nie zostaną mu wypłacone, chyba że szkoda ta została wyrządzona przez osoby objęte zakresem ubezpieczenia, tj. pracownicy rolnika lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Czy osoby poszkodowane w gospodarstwie rolnym mają szanse na uzyskanie odszkodowania z OC?

Polisa ubezpieczeniowa OC rolnika pokrywa wszelkie szkody, które powstały w zawiązku z posiadanym przez rolnika gospodarstwem rolnym. Znaczenie ma jednak to, aby szkoda która powstała była efektem prac wykonywanych w gospodarstwie lub była związana z ruchem pojazdów i maszyn rolniczych. Jeżeli poszkodowany złamał nogę ważne jest aby wykazać, iż zdarzenie to miało związek z wykonywaną pracą (np. praca przy żniwach, pomoc przy konserwacji budynków rolnych, remonty maszyn rolniczych itp.).

Czy za szkody wyrządzone przez pojazdy i maszyny rolnicze należy się odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

Zgodnie z przepisami prawa każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (również pojazdu rolniczego) ma prawny obowiązek posiadania polisy OC pojazdu. Jeżeli wyrządzona szkoda powstała wskutek ruchu lub pracy takiego pojazdu – ubezpieczenie OC rolnika nie ma zastosowania. Wszelkie roszczenia wypłacane są wówczas z OC pojazdu. Poszkodowani w zależności od rodzaju poniesionej szkody rzeczowej lub osobowej mogą otrzymać zwrot kosztów naprawy uszkodzonego auta, a w przypadku uszczerbku na zdrowiu zadośćuczynienie oraz zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji.

Czy odszkodowania w rolnictwie z OC przewidują również rekompensatę w przypadku śmierci poszkodowanego?

Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych regulują kwestie dotyczące zarówno osób uprawnionych do odszkodowania jak i zakres możliwych roszczeń. Jeżeli tragiczne zdarzenie miało ścisły związek z wykonywaną pracą w gospodarstwie rolnym, a sam poszkodowany nie był sprawcą wypadku, wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność i jest zobowiązane do wypłaty odszkodowań. Najbliższa rodzina poszkodowanego uzyskuje indywidualną rekompensatę za stratę bliskiego członka rodziny. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku w rolnictwie, przepisy prawa przewidują następujące roszczenia:

  • zwrot kosztów pogrzebu (dla osoby, która te koszty poniosła),
  • zadośćuczynienie (forma naprawy bólu i cierpienia po stracie bliskiego członka rodziny),
  • stosowne odszkodowanie (w przypadku znaczonego pogorszenia się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny),
  • renta (dla osób które po stracie osoby bliskiej utraciły wsparcie finansowe i środki utrzymania).
Komentarze (0)