Skip to content

Odszkodowanie kc

Niejednokrotnie na skutek wypadku komunikacyjnego poszkodowani odnoszą  poważne szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzonego mienia.

Ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania z obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku.

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest to świadczenie należne poszkodowanemu za wyrządzoną szkodę od podmiotu prawa cywilnego (tj. osoby fizycznej, osoby prawnej np. towarzystwa ubezpieczeń, Skarbu Państwa ), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Jaką funkcję pełni odszkodowanie?

Odszkodowanie pełni tzw. funkcję kompensacyjną, czyli ma na celu wyrównanie strat materialnych w majątku osoby Poszkodowanej w związku z doznaną szkodą. Odszkodowanie pokrywa zarówno szkodę rzeczywistą (np. koszty zakupu lekarstw) jak i utracone korzyści
(np. utratę premii za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim ).

Odpowiedzialność odszkodowawcza-czym jest?

Odpowiedzialność odszkodowawcza wynika z powstania szkody na skutek zaniechania bądź działania niezgodnego z przepisami prawa podmiotu cywilnego wobec osoby trzeciej.

Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej:

– odpowiedzialność deliktowa – będąca następstwem zachowań sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, niezależna od stosunków umownych łączących strony;

– odpowiedzialność kontraktowa – wynikająca ze stosunków umownych miedzy stronami, nakładająca na jedną z nich obowiązek odszkodowawczy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania podjętego zobowiązania ( szczególna w przypadku nienależycie wykonanej usługi stomatologicznej );

Odpowiedzialność odszkodowawczą stwierdza się na podstawie odwołania do jednej z trzech zasad:

– zasady winy ( art. 415 kc, 416 kc , 417 kc, 427 kc, 429 kc )

– zasady ryzyka ( art. 433 – 436 kc )

– zasady słuszności ( 417kc, 428 kc, 431 § 1 kc )

Celem ustalenia rodzaju odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zasady odpowiedzialności konieczne jest ustalenie i zbadanie szeregu przesłanek, które nie zawsze są oczywiste i wymagają odwołania się do znajomości orzecznictwa oraz przepisów prawa.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje w zakresie zaistnienia odpowiedzialności w Państwa szkodzie oraz podstaw możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Naszym Zespołem Prawnym

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<