Skip to content

Wszystkie osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych: pasażerowie, piesi, rowerzyści oraz kierowcy, z polisy OC sprawcy wypadku mogą starać się o naprawę szkody osobowej, czy uszczerbku na zdrowiu który ponieśli. Odpowiednio, w zdarzeniach tragicznych, odszkodowanie za tragiczny wypadek śmiertelny otrzyma najbliższa rodzina poszkodowanego oraz osoby, z którymi łączyły go bliskie więzi emocjonalne oraz silne relacje rodzinne.

Przepisy prawa mówią, iż z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy, najbliższa rodzina może ubiegać się o należną rekompensatę z tytułu pogorszonej sytuacji życiowej i straty bliskiej osoby w wypadku. Nawet wówczas jeżeli poszkodowany sam nie był ubezpieczony, sprawca nie miał polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia. W takich sytuacjach odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania za wypadek komunikacyjny w takim samym zakresie jak ubezpieczyciel OC, przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Co należy się rodzinie za stratę bliskiej osoby w wypadku? Katalog roszczeń jest szeroki i indywidualnie dostosowany do osobistej straty każdej z osób uprawnionych do odszkodowania.

Zadośćuczynienie za śmierć

Pogorszona sytuacja życiowa po starcie bliskiego członka rodziny jest podstawą do uzyskania roszczenia zadośćuczynienia. W zależności od osoby roszczącej strata stanowi adekwatną formę cierpienia, bólu i krzywdy moralnej. W przypadku odszkodowania dla rodziców za śmierć dziecka, niewątpliwie najistotniejszym aspektem pogorszonej sytuacji życiowej będzie brak możliwości udziału rodziców w wychowaniu potomstwa, utracone nadzieje związane z pomocą finansową w przyszłości czy opieki w latach starości. Wysokość zadośćuczynienia kształtują zatem te elementy, które stanowią o wielkości cierpienia psychicznego, krzywdy oraz bólu który towarzyszy rodzicom po śmierci dziecka. Zadośćuczynienie to forma rekompensaty, której ocena jest niewątpliwie bardzo trudna z uwagi na konieczność pełnej naprawy poniesionej straty i dostosowania jej do indywidualnej sytuacji osoby roszczącej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają rozległą wiedzę oraz doświadczenie, które pozwalają na ocenę roszczeń w granicach adekwatnych do wielkości poniesionej krzywdy i cierpienia.

Stosowne odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Stosowne odszkodowanie podobnie jak zadośćuczynienie jest roszczeniem samodzielnym co oznacza, że jeśli jest pewne grono osób uprawnionych, każda z nich ma indywidualne roszczenie z tego tytułu. W praktyce służy ono głównie współmałżonkowi oraz dzieciom poszkodowanego, aczkolwiek jeżeli wykaże się po stronie innych członków rodziny znaczne pogorszenie sytuacji życiowej na skutek śmierci poszkodowanego, stosowne odszkodowanie również im się należy.

Zgodnie z samym sformułowaniem ten rodzaj świadczenia powinien być przede wszystkim stosowny, czyli odpowiedni i stanowić rekompensatę finansową pogorszonej sytuacji materialnej najbliższych osób uprawnionych do odszkodowania. Ma ono na celu pomóc w dostosowaniu się do pogorszonych i zmienionych warunków życiowych oraz bytowych, które powstały na skutek zaistniałych negatywnych skutków natury materialnej i ekonomicznej zaistniałych po śmierci poszkodowanego.

Zwrot kosztów pogrzebu

Roszczenie zwrotu kosztów pogrzebu, daje rodzinie możliwość otrzymania zwrotu wszelkich wydatków związanych z pochówkiem osoby najbliższej. Mimo, że ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy, przepisy Kodeksu Cywilnego obligują odpowiedzialny zakład ubezpieczeń do rekompensaty finansowej. Na przestrzeni lat roszczenie to rodziło wiele wątpliwości głównie co do zakresu i wielkości kosztów, które obejmuje pochówek zmarłego. Obecna linia orzecznictwa utrwaliła jednak, iż zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem to zarówno przewóz zwłok, kupno trumny, zakup miejsca na cmentarzu, jak również te wydatki, które odpowiadają zwyczajom danego środowiska (kwiaty, wieńce, poczęstunek dla najbliższej rodziny, nagrobek). Koszty pogrzebu należy rozumieć bardzo szeroko, aczkolwiek powinny być one utrzymane w stosownych granicach i dostosowane do okoliczności konkretnego przypadku.

Autor: Przemysław Ziółkowski