Skip to content

Obecnie wiele systemów prawnych reguluje, iż po śmierci bliskiego członka rodziny należy się stosowana rekompensata i naprawienie powstałej szkody. Wypadki, w których podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty należnych świadczeń jest ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej  (OC)  to wszelkie zdarzenia drogowe, wypadki w pracy, tragiczne zdarzenia w gospodarstwie rolnym czy śmierć pacjenta wskutek błędu medycznego.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Śmierć człowieka wskutek czynu niedozwolonego wywołuje wiele negatywnych skutków dla osób z grona jego najbliższej rodziny. Strata, która niewątpliwe jest jedną z najcięższych to śmierć ojca w wypadku. Dla dzieci poszkodowanego śmierć rodzica nie tylko jest źródłem cierpień psychicznych, ale wywołuje też prawdziwy wstrząs ekonomiczny.

Przepisy kodeksu cywilnego przyznają dzieciom poszkodowanego w wypadku roszczenie o rentę, jednorazowe stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu. Zgodnie z przepisami prawa, renta po śmierci ojca przysługuje wówczas gdy na poszkodowanym istniał obowiązek alimentacyjny wobec dzieci. Rodzice zobowiązani są prawnie do świadczeń względem dziecka od dnia jego urodzenia do czasu gdy dziecko zostaje należcie przygotowane do pracy zawodowej i gdy jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Co ważne obowiązek ten to również kwestia wychowania, oraz wszelkie osobiste starania o dobro potomstwa.

Renta przyznawana dzieciom po śmierci ojca ma swą podstawę prawną w przepisie art. 446 par. 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią „osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Interpretacja przepisu wskazuje na osoby, które są uprawnione do uzyskania świadczenia oraz reguluje jego wielkość. Wysokość renty po śmierci ojca zależy przede wszystkim od potrzeb poszkodowanego, które m.in. determinuje stopień pokrewieństwa oraz zażyłości emocjonalnej i więzi rodzinnych oraz od majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Przesłanka możliwość zarobkowych jest głownie wyliczeniem, które obejmuje faktyczne dochody poszkodowanego przed śmiercią, a także hipotetyczne możliwości zarobkowe, w tym szanse i możliwości na rynku pracy, wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Renta po śmierci ojca, podobnie jak inne roszczenia jest świadczeniem osobistym i powinno być określane dla każdej z osób uprawnionych odrębnie. Strata bliskiego członka rodziny zawsze drastycznie zmienia sytuację rodzinną, pogarsza sytuację życiową, niesie ze sobą wiele bólu i cierpienia. Roszczenia odszkodowawcze po śmierci bliskiej osoby stanowią w głównej mierze rekompensatę za szkodę niematerialną, czyli wszelkie cierpienie psychiczne i aspekty pozaekonomiczne codziennego życia.

Podkreślić należy, iż pośredni poszkodowani uzyskują roszczenia, które w żadnym bądź razie nie stanowią formy wzbogacenia się. Dlatego właśnie prawidłowa ocena wielkości roszczeń jest niezwykle ważna. Odszkodowanie za śmierć musi być adekwatne do poniesionej krzywdy, stosowne i stanowić pełną rekompensatę.

Korzystając z pomocy prawnej firmy Kompensja klienci naszej firmy otrzymali gwarancję skuteczności oraz pełnej naprawy poniesionej krzywdy jaką niewątpliwe jest utrata bliskiego członka rodziny. Roszczenie zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania oraz renty po śmierci ojca w wypadku w kwotach najwyższych, to główny cel współpracy i pomocy dla Naszych klientów. Bezpłatna analiza prawna Twojej sprawy i rozmowa z Naszym specjalistą da Ci obraz tego w jaki sposób będziemy mogli Tobie i Twojej rodzinie uzyskać należne odszkodowanie powypadkowe. Zadzwoń po numer + 48 797-670-906.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe