Skip to content

Zakres pomocy odszkodowawczej firmy Kompensja to zdarzenia, w których podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty należnych świadczeń jest ubezpieczyciel OC. Specjalizacją kancelarii jest dochodzenie odszkodowania w śmiertelnych wypadkach komunikacyjnych, przy pracy lub w rolnictwie.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Jeżeli osoba poszkodowana nie była uznana sprawcą wypadku, grono osób uprawnionych może starać się o należną rekompensatę za stratę bliskiej osoby w wypadku. Dzieci jako osoby roszczące, oprócz zadośćuczynienia oraz stosownego odszkodowania mogą starać się jeszcze o dodatkowe świadczenie powypadkowe. Renta po śmierci rodzica, o której mowa to roszczenie, które reguluje art. 446 KC.

Według tych przepisów osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego.

Mówiąc prościej, dzieci po śmierci rodzica w wypadku mogą starać się o pieniężną rekompensatę od ubezpieczyciela z uwagi na prawny obowiązek rodziców do finansowego utrzymywania swojego potomstwa oraz ich wychowania. Renta po śmierci rodzica wynika zatem z przesłanki, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten powstaje w dniu narodzin dziecka i ustaje gdy zostaje ono odpowiednio i należycie przygotowane do pracy zawodowej, czyli do chwili usamodzielnienia się. Zastosowanie to nie ma jednak w przypadku dziecka upośledzonego lub niedorozwiniętego. Niezdolne do samodzielnego utrzymania się jest ono uprawnione do otrzymywania świadczenia renty przez okres nieograniczony, tym bardziej po uzyskaniu pełnoletności.Ze względu na krąg osób uprawnionych do uzyskania świadczeń odszkodowawczych, przepisy przewidują rentę obligatoryjną lub fakultatywną. Poniżej wyjaśnienie.

Renta obligatoryjna po śmierci rodzica

Jeżeli osobom uprawnionym do odszkodowania (dzieciom zmarłego) w chwili jego śmierci przysługiwały roszczenia alimentacyjne wówczas mówi się o rencie obligatoryjnej. Obowiązek prawny łożenia na utrzymanie i wychowanie swoich dzieci determinuje uzyskanie tego rodzaju świadczenia. Co ważne uprawnione do uzyskania renty są także dzieci poczęte za życia, a narodzone po śmierci poszkodowanego.

Fakultatywna renta po śmierci poszkodowanego

Zgodnie z treścią art. 446 par. 2 KC inne osoby bliskie również są uprawnione do uzyskania renty po śmierci bliskiego członka rodziny. Przesłanką przyznania tego świadczenia jest to aby poszkodowany, za życia dostarczał najbliższym dobrowolnie i stale środków do utrzymania, również niezbędnych do celów kształcenia czy leczenia.

Wszelkie roszczenia odszkodowawcze po śmierci bliskiego członka rodziny wymagają aby ich forma stosownie i adekwatnie do poniesionej krzywdy i straty rekompensowała poniesioną szkodę. Ocena roszczeń ich kwalifikacja i zasadność uzyskania to kwestia niezwykle trudna i skomplikowana. Dla osób poszkodowanych natomiast często stanowi jedyne źródło naprawy pogorszonej sytuacji życiowej. W tragicznych zdarzeniach, z perspektywy poszkodowanego najistotniejsze znaczenie ma podejmowanie racjonalnych i przemyślanych decyzji. Wybór profesjonalnej kancelarii prawnej na samym początku postępowania likwidacyjnego ma istotny wpływa na losy procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz ich wysokość. Renta po śmierci rodzica to roszczenie, o które często spór toczy się dopiero w postępowaniu sądowym. Bardzo istotny wpływ ma zatem profesjonalizm pełnomocnika oraz jego doświadczenie w prowadzeniu spraw o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Prawnik, który występuje jako pełnomocnik poszkodowanych przede wszystkim powinien rzetelnie i uważnie ocenić wszelkie negatywne skutki wypadku i przygotować projekt wniosku roszczeniowego, który uwzględni uzyskani możliwie wszystkich świadczeń powypadkowych po śmierci: zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania, zwrotu kosztów pogrzebu i wreszcie renty po śmierci rodzica.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe