Skip to content

Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy to tak naprawdę katalog roszczeń, które przysługują osobie poszkodowanej w danym zdarzeniu. W przypadku śmierci poszkodowanego, świadczenia przysługują jego najbliższej rodzinie, jednak w każdym przypadku podmiotem odpowiedzialnym jest ubezpieczyciel OC sprawcy. Jednym z roszczeń, które przewidują przepisy prawa jest renta wyrównawcza z OC, zwana również rentą uzupełniającą, czy rentą z tytułu utraconych dochodów.

Zgodnie z art. 444 § 2 k.c.: „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Renta wyrównawcza z OC jest zatem różnicą między dochodami poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby do wypadku nie doszło, a dochodami jakie osiąga będąc poszkodowanym. Przy ustalaniu wysokości renty należy uwzględnić wszelkie dotychczasowe dochody poszkodowanego, zarówno stałe jak i nieregularne (np. z prac dorywczych, czy premie wypłacane okresowo).

Natomiast wysokość dochodu osiąganego przez osobę poszkodowaną przed wypadkiem wylicza się przy uwzględnieniu wszystkich jego składników, do ktorych m.in. można zaliczyć:

  • wynagrodzenie podstawowe,
  • premie stałe, uznaniowe, nagrody,
  • wynagrodzenie za nadgodziny,
  • praca dodatkowa (np zlecona).

Przy ustalaniu wysokości renty szczególnie trudna jest analiza wielkości wynagrodzenia/ dochodu poszkodowanego, który mógłby uzyskać gdyby do wypadku nie doszło. Sytuacje szczególnie skomplikowane są wówczas gdy szkoda następuje w dzieciństwie lub w czasie nauki, czy studiów poszkodowanego, czyli jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy zawodowej.

W takich okolicznościach do ustalenia wielkości zarobku, który będzie podstawą wyliczenia wysokości należnej osobie poszkodowanej renty wyrónawczej z OC niezbędne jest wnioskowanie przez analogię i przyjmowanie założenia, iż poszkodowany osiągałby podobne dochody, zarobki, jakie osiągają osoby z jego wykształceniem, wiedzą czy zdobytym doświadczeniem. Nierzadko stosowane jest również odniesienie do przeciętnego wynagrodzenia wg. wyliczeń GUS. Czas, w którym poszkodowany będzie otrzymywał świadczenie zależy przede wszystkim od wielkości poniesionej starty oraz jej rodzaju. Tymczasowa utrata dochodu lub jej stały brak w związku z wypadkiem analogicznie przekłada się na czas otrzymywania renty przez poszkodowanego.

Kancelaria Kompensja oprócz specjalistów z dziedziny prawa, w swoim zespole rownież posiada wykwalifikowanych księgowych, którzy zajmują się sprawami przy szacowaniu i wyliczaniu wysokości renty wyrównawczej z OC dla poszkodowanego. Klient zgłaszając swoją sprawę do obsługi prawnej przez Kompensja dostaje gwarancję obsługi na najwyższym poziomie.

Renta wyrównawcza z OC co do zasady powinna rekompensować tylko i wyłącznie usczerbek majatkowy, jaki poszkodowany poniósł w związku z niemożnością pracy zarobkowej w następstwie wypadku. Na wysokość renty nie mają zatem wpływu okoliczności związane z ciepieniem fizycznym, psychicznym czy krzywdą poszkodowanego. Również poniesione koszty leczenia, zakupu leków, rehabilitacji czy wizyt u lekarzy specjalistów nie mogą mieć wpływu na wielkość renty dla poszkodowanego. Kwestie pogorosznej sytuacji życiowej, o której mowa rekompensuje zadośćuczynienie. Tak więc ogólnie trudna sytuacja życiowa poszkodowanego, będąca następstwem wypadku, nie może decydować o wysokości należnej renty z tytułu całkowitej utraty zdolności do pracy, czy utraconego dochodu.

Jeżeli jesteś osobą poszkodwaną w wypadku należy się Tobie odszkodwanie z OC sprawcy, które w pełni zrekompensuje poniesioną przez Ciebie szkodę rzeczową oraz utratę zdrowia. Zadzwoń do Naszej Kancelarii, a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Otrzymasz profesjonalną pomoc prawnika oraz wszelkich specjalistów, niezbędnyc h do prowadzenia Twojej sprawy o uzyskanie najwyższego odszkodowania po wypadku. TEL: + 48 797 670 906