Odszkodowanie za utracone korzyści po wypadku komunikacyjnym

Odszkodowania komunikacyjne to w rzeczywistości szereg roszczeń, które może otrzymać poszkodowany w związku z poniesioną szkodą w danym zdarzeniu drogowym. Podmiotem, który wypłaca odszkodowanie za wypadek jest z reguły ubezpieczyciel oc sprawcy. W szczególnych sytuacjach oprócz roszczenia zadośćuczynienia, czy zwrotu poniesionych kosztów leczenia, poszkodowany może również uzyskać odszkodowanie za utracone korzyści. Czym jest to roszczenie i dlaczego odzyskiwanie odszkodowań w tym zakresie jest tak skomplikowane? Przeczytaj nasz artykuł.

Odszkodowanie z oc a utracone korzyści

Niejednokrotnie osoba poszkodowana w wypadku drogowym, oprócz szkody osobowej, czy rzeczowej ponosi również stratę w postaci utraconych korzyści. Artykuł 361 par. 2 KC stanowi, iż „(…) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.” Powyższy przepis ma zastosowanie w sytuacjach, gdy osoba poszkodowana wskutek poniesionej szkody jest narażona na utracony zysk. W trakcie powrotu do zdrowia nie może pracować lub gdy prowadzi działalność gospodarczą nie może generować zysku dla swojej firmy. Szczególnym przypadkiem są właściciele firm transportowych, którzy szczególnie  narażeni są na ryzyko wypadków drogowych. W ich sytuacji, odszkodowanie za wypadek obejmuje utracone korzyści z uwagi na brak możliwości dalszego użytkowania auta do celów zarobkowych.

Poszkodowany chcąc dochodzić odszkodowania z oc sprawcy powinien przede wszystkim udokumentować fakt użytkowania pojazdu do celów zarobkowych oraz wykazać, iż w trakcie czasu niezbędnego do naprawienia auta poniósł szkodę w postaci utraconych zleceń, tj. utraconego zysku. Odszkodowanie za wypadek w postaci utraconych korzyści w przypadku przedsiębiorstwa musi odzwierciedlać realną sytuację firmy, a utracona korzyść musi być wysoce prawdopodobna.

Rozmiar szkody poniesionej przez przedsiębiorcę powinien być oparty na dowodach, które nie tylko będą podstawą do ustalenia zasadności roszczeń, ale również do oceny wysokości odszkodowania za wypadek. Ilość możliwości oraz metod dowodzenia utraconych korzyści przez przedsiębiorcę jest dowolna. Najczęstszą jest porównanie wartości uzyskanego dochodu przed i po zaistnieniu szkody. Ważną informacją jest to, iż uzyskane roszczenia powinny być przyznawane zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania, czyli powinny rekompensować cały uszczerbek spowodowany szkodliwym działaniem sprawcy wypadku i co najważniejsze nie mogą stanowić formy wzbogacenia.

Pamiętaj, że to na poszkodowanym leży obowiązek wykazania związku przyczynowo – skutkowego między zaistniałą szkodą a roszczeniami o odszkodowania komunikacyjne, zebranie materiału dowodowego i przedstawienie go w formie umożliwiającej weryfikację i ocenę poniesionej szkody przez ubezpieczyciela.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wskutek uszkodzenia auta ponosi finansowe straty, nie może realizować bieżących zleceń lub naraził się na stratę klientów w związku z utratą narzędzia pracy, którym jest uszkodzone auto, zgłoś się do NAS. Odzyskiwanie odszkodowań za utracone korzyści – Kompensja Sp. z o.o., TEL. 797-670-906.