NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego za pośrednictwem bezpłatnej infolinii.

Pytania podstawowe:

Zależnie od tego, kiedy miało miejsce zdarzenie – osoba poszkodowana posiada prawo do dochodzenia odszkodowania do 3 lat od kolizji (od momentu wydania ostatniej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – w przypadku wykroczeń) oraz do 20 lat od wypadku w przypadku przestępstw (tj. wszystkie wypadki ze skutkiem śmiertelnym lub zdarzenia z dużymi obrażeniami ciała – musi być wyrok lub warunkowe umorzenie postępowania). Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Powyższe terminy przedawnienia są kluczowe dla ustalenia skuteczności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez osoby poszkodowane.

UWAGA!

Każda zwłoka w zgłoszeniu roszczenia, może spowodować problemy dowodowe przy ustaleniu okoliczności wypadku, co może mieć wpływ na wysokość odszkodowania. Z uwagi na powyższe sugerujemy bezzwłocznie zgłosić się do naszych specjalistów, mając na uwadze to, że analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna.

O odszkodowanie oraz zadośćuczynienie mogą ubiegać się osoby będące osobami bliskimi zmarłego, które łączyły ze zmarłym bliskie więzi i relacje.

Powyższe oznacza, że o świadczenia mogą ubiegać się osoby, które wiążą więzy krwi ze zmarłym tj. rodzice, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, wnuki, a także dalsi krewni oraz również osoby, które utrzymywały ze zmarłym szczególnie bliskie relacje tzn. partnerzy życiowi, synowe itd. Każda sytuacja rodzinna powinna zostać rozpatrzona w sposób indywidualny.

Nie, prowizja Kancelarii pobierana jest od uzyskanego odszkodowania. Tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania odszkodowania pobieramy wynagrodzenie.

Osoba poszkodowana zwracająca się z pytaniem do kancelarii odszkodowawczej otrzyma bezpłatną oraz profesjonalną poradę prawną dotyczącą odszkodowania. Każda sprawa jest merytorycznie analizowana pod kątem analizy oraz wyceny należnych roszczeń odszkodowawczych.

Osoba poszkodowana bardzo często wymaga dalszego leczenia czy rehabilitacji. Profesjonalnie przygotowany wniosek gwarantuje wypłatę kwoty bezspornej do 30 dni od dnia złożenia roszczenia. Wypłata części należnego odszkodowania gwarantuje możliwość skorzystania z profesjonalnej opieki lekarskiej, czy rehabilitacji. Zakład ubezpieczeń sprawcy jest zobowiązany do zwrotu poniesionych wydatków.

TAK. Kancelaria Kompensja pomaga osobom poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania stosując prowizyjny system wynagrodzenia, który zakłada wypłatę wynagrodzenia po uzyskaniu przez Kancelarię konkretnego efektu. Wynagrodzenie to jest pobierane w momencie wyegzekwowania od Towarzystwa Ubezpieczeń świadczenia (zadośćuczynienia, odszkodowania). Zgodnie z umową świadczenie to jest przelewane na rachunek klienta zgodnie z dyspozycją w ciągu 7 dni od dnia uzyskania decyzji od Towarzystwa Ubezpieczeń i odnotowania wpływu pieniędzy na rachunku firmowym.

Kancelaria Kompensja nie pobiera wynagrodzenia prowizyjnego od odszkodowania, które dotyczy poniesionych przez osobę poszkodowaną kosztów leczenia. W tym przypadku są one przekazywane w całości na rachunek roszczącego.

Tak, jeśli istnieje konieczność Zespół Kancelarii pozyskuje niezbędną dokumentację medyczną celem rzetelnego i skutecznego poprowadzenia procesu likwidacji szkody.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad dla poszkodowanych i ich bliskich. Także bezpłatnie dokonujemy wstępnej analizy sprawy, a następnie nasz Prawnik przedstawia Państwu sugerowane możliwości dochodzenia roszczeń i ich potencjalną wysokość. Warunki umowy oraz wysokość prowizji ustalana jest w sposób jasny i przejrzysty, dostosowana do trudności prowadzonego postępowania. Honorarium pobierane jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu odszkodowania.

Osobie Poszkodowanej przysługuje odszkodowanie za wszystkie obrażenia ciała mające pozostające z wypadkiem w związku przyczynowo – skutkowy, nie stanowiące znikomej krzywdy. W praktyce oznacza to, że każdorazowo doznając obrażeń ciała możemy kierować roszczenia odszkodowawcze, jednakże wysokość odszkodowania uzależniona jest od udowodnienia związku obrażeń z wypadkiem oraz rozmiaru i uciążliwości powstałych dolegliwości.

Umowa z nasza Kancelarią może być zawarta osobiście w siedzibie firmy, poprzez doradcę klienta, za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Forma może być ustalona telefonicznie, mailowo lub podczas spotkania z naszym przedstawicielem.

Tak. Śmierć sprawcy nie wyklucza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstała szkodę. W przypadku nie ustalenia sprawcy zdarzenia odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Tak. W przypadku śmierci osoby bliskiej przepisy polskiego prawa przewidują wypłatę zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania, zwrot kosztów pochówku oraz rentę po osobie zmarłej.

Osoba Poszkodowana ubiegając się o odszkodowanie/zadośćuczynienie jest zobowiązana do przedstawienia dowodów, z których jednoznacznie wynika, że na skutek wypadku do którego doszło z winy osoby trzeciej, powstała szkoda osobowa.

Wysokość odszkodowania zależy od tego jaki jest wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury” oraz „zakres obrażeń, czasokres cierpień fizycznych i psychicznych, trwałość skutków czynu niedozwolonego, nieodwracalny charakter tych skutków, wiek poszkodowanego itp. a także stopień winy sprawcy szkody.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przewidziane w art. 445 § 1 k.c. jest świadczeniem osobistym, przysługującym osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego. Wypłata zadośćuczynienia nie jest warunkowana powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nawet w przypadku relatywnie niewielkich uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia. Również w przypadku śmierci osoby najbliższej możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia z tego tytułu.

O wysokości uzyskanego odszkodowania decyduje już etap zgłoszenia pierwszych roszczeń. Z doświadczenia wiemy, iż brak wiedzy i umiejętności spowodował znaczne zaniżenie odszkodowania. Nadto niejednokrotnie Poszkodowani zawierali samodzielnie niekorzystne ugody, nie mając świadomości prawno-medycznej o możliwości ubiegania się o wyższe świadczenia. Prawnicy Naszej Kancelarii posiadają gruntowne wykształcenie prawne, poszerzając swoją wiedzę o prawo cywilne, ubezpieczeniowe, karne oraz medyczne. Nadto współpraca z lekarzami pozwala na precyzyjne określenie uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego, a bieżąca znajomość rynku ubezpieczeniowego i orzecznictwa pozwala na uzyskaniu dla osób poszkodowanych najwyższych do pozyskania kwot odszkodowania. 

Podstawą do uzyskania odszkodowania jest wskazanie osoby sprawcy i konieczność zgłoszenia się bezpośrednio po wypadku w dowolnym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu postawienia właściwej diagnozy.

W przypadku ustalenia sprawcy wypadku należy spisać oświadczenie osób biorących udział w zdarzeniu ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za wypadek lub zawiadomienie funkcjonariuszy Policji w celu sporządzenia notatki urzędowej z miejsca zdarzenia.

Osoby poszkodowane biorące udział wypadkach komunikacyjnych niejednokrotnie wymagają pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Rekomendujemy zatem zgłoszenie się do profesjonalisty w celu uzyskania kompleksowej pomocy prawnej w zakresie uzyskania od Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym sprawca miał ubezpieczony pojazd.

Osoby Poszkodowane, które podpisały umową z Kancelarią odszkodowawczą w każdym momencie postępowania likwidacyjnego mogą zrezygnować z dalszego prowadzenia sprawy, z uwagi na niezadowolenie z podejmowanych działań. Są dwa przypadki, które umożliwiają skuteczną zmianę pełnomocnika i podpisanie z nim umowy. Osoby Poszkodowane w ciągu 14 dni od zawarcia umowy na odległość mogą od niej odstąpić, w każdym innym przypadku istnieje możliwość skutecznego wypowiedzenia (wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru).

Nie. Możliwe jest uzgodnienie warunków współpracy drogą telefoniczną, mailową lub na czacie. Natomiast wszelkie wymagane dokumenty mogę być przesłane pocztą elektroniczną lub Pocztą Polską.

Jak najbardziej istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania w przypadku zaistnienia wypadku poza granicami Polski. Trudność prowadzenia takiego postępowania polega przede wszystkim na ustaleniu prawa według jakiego będzie toczyła się likwidacja szkody oraz znajomości tego prawa i możliwych roszczeń odszkodowawczych. Prawnicy Naszej Kancelarii posiadają szeroko wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego, co pozwala Nam prowadzić sprawy z zakresu szkód transgranicznych z najwyższą skutecznością.

Odszkodowanie jest świadczeniem o charakterze majątkowym i należy się osobie Poszkodowanej, na podstawie art. 444 § 1 k.c. Obejmuje ono “wszelkie koszty” wynikłe na skutek rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Pojęcie “wszelkie koszty” oznacza koszty różnego rodzaju, których nie da się z góry określić, a których ocena, na podstawie okoliczności sprawy, należy do Zakładu Ubezpieczeń lub sądu. Koszty, do pokrycia których należy zobowiązać podmiot ponoszący odpowiedzialność za szkodę (sprawca szkody, ubezpieczyciel) to koszty leczenia, dojazdów do placówek medycznych, koszty opieki, utracony dochód i renta. Ich wyliczenie możliwe jest po dostarczeniu stosownej dokumentacji finansowej, paragonów i faktur.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa zupełnie różne pojęcia, które są bardzo często mylone lub stosowane zamiennie.

Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej, podczas gdy zadośćuczynienie – szkody niemajątkowej. Zdefiniowanie szkody majątkowej jest proste: to każdy uszczerbek na osobie lub na mieniu. Chcąc uzyskać świadczenie majątkowe można wystąpić o zwrot kosztów leczenia, opieki, dojazdów i odszkodowanie za utracony dochód,  zaś w przypadku niezdolności do podjęcia pracy rentę. Szkoda niemajątkowa jest trudniejsza do wychwycenia, jest to bowiem ból (cierpienie fizyczne) i/lub cierpienie psychiczne, wynikające np. z traumy po wypadku lub w związku ze stratą osoby najbliższej. 

Odszkodowanie co do zasady nie przysługuje:

 • sprawcy zdarzenia powodującego szkodę;
 • osobie, której stwierdzono wyłączną winę w zakresie zaistnienia zdarzenia;
 • osobie, której udowodniono rażące niedbalstwo w zakresie zaistnienia zdarzenia (jednakże dowody winy nie budzić wątpliwości).

Wskazane osoby mogą otrzymać odszkodowanie z indywidualnej polisy następstw nieszczęśliwych wypadków, o ile nie została stwierdzona ich wyłączna winy bądź nie zaistniały przesłanki wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Nadto odszkodowanie nie przysługuje osobom, których sprawy są przedawnione zgodnie z terminami przedawnienia ustalonymi przez kodeks cywilny. 

Kontakt z naszą Kancelarią możliwy jest poprzez czat, mailowo, telefonicznie (można również zamówić rozmowę na stronie internetowej www.kompensja.pl) lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Kartuskiej 215 w Gdańsku.

Dewizą Naszej Kancelarii jest działać szybko i skutecznie. Już w momencie pierwszych rozmów z klientem staramy się zebrać niezbędne informacje i materiał dowodowy celem jak najszybszego i najskuteczniejszego zgłoszenia roszczeń, tak by klient w optymalnym czasie otrzymał środki finansowe. Zespół Naszej Kancelarii stale czuwa nad wszystkimi sprawami, działania są podejmowane natychmiastowo, nie pozwalamy sobie na odwlekanie czynności, stąd też Nasi Klienci często określają Nasze działania jako szybkie i rzetelne. 

Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody majątkowe wynikłe ze zdarzenia takie jak uszkodzenie pojazdu, uszkodzone rzeczy osobiste, ubrania, telefony, przewożony bagaż itp. Niemniej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) przewiduje pewne wyjątki. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 1. Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposidaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyżądzona.
 2. Wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.
 3. Polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.
 4. Polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Każda z osób poszkodowanych w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego może swobodnie wypowiedzieć umowę, nie ponosząc żadnych konsekwencji finansowych.

Żeby może było mówić o skutecznym wypowiedzeniu umowy, należy wysłać pismo za potwierdzeniem odbioru do Kancelarii, która uprzednio prowadziła postępowania, jak również do Towarzystwa Ubezpieczeń przez którym toczyło się postępowanie likwidacyjne w celu zasygnalizowania o zmianie pełnomocnika.

Tak. W przypadku wystąpienia zawinienia ze strony pracodawcy lub innego pracownika będącego przyczyną wypadku możliwe jest uzyskanie, obok jednorazowego świadczenia z ZUS i odszkodowania z polisy od nieszczęśliwych wypadków, również zadośćuczynienia z polisy OC przedsiębiorstwa.

Gdy do wypadku doszło w przedsiębiorstwie wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody zgodnie z art. 435 kodeksu cywilnego odpowiedzialność przedsiębiorcy kształtuje się na zasadzie ryzyka. Oznacza to że nie ma wymogu udowodnienia winy pracodawcy. Wypłata odszkodowania może nastąpić w przypadku braku przesłanek egzoneracyjnych, czyli wyłącznej winy poszkodowanego, wyłącznej winy osoby trzeciej i siły wyższej.

Sprawcy wypadku komunikacyjnego nie przysługuje odszkodowanie z obowiązkowej polisy OC pojazdu mechanicznego. Posiadacz pojazdu mechanicznego może zawrzeć z ubezpieczycielem dobrowolną polisę NW, która upoważnia do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym również sprawcę wypadku komunikacyjnego. Jednak każdy z pasażerów z pojazdu sprawcy otrzyma odszkodowanie.

Termin likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy określony jest art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. Licząc od daty zgłoszenia szkody termin jej likwidacji nie powinien przekroczyć 30 dni.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie jest możliwe w terminie 30 dni, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia szkody.

Możliwe jest również przekroczenie terminu 90 dni, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Powyższe terminy dotyczą wypłaty tzw. pierwszej kwoty bezspornej. Następnie trwa proces odwoławczy oraz negocjacyjny, który jest ustalany w sposób indywidualny.

W przypadku konieczności skierowania sprawy na etap sądowy długość jej trwania uzależniona jest od rejonu, w którym odbędzie się proces sądowy. 

Po wydaniu decyzji ubezpieczyciel wypłaca środki w ciągu kilku dni, następnie po wpływie środków na konto kancelarii rozliczane są one na rzecz Poszkodowanego w ciągu 7 dni, zgodnie z zawarta umową. Nasza Kancelaria posiada certyfikat rzetelnej firmy, wypłacając tym samym odszkodowania terminowo i rzetelnie. 

Korzystając z usług prawnych Kancelarii Kompensja zyskują Państwo rzetelnego pełnomocnika do prowadzenia sprawy w zakresie uzyskania odszkodowania. Dzielimy się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem uzyskując kilkukrotnie wyższe odszkodowania. Państwa sprawy są dla nas priorytetowe i rzeczywiście traktujemy je bardzo indywidualnie, oszczędzając Państwa cenny czas. Od lat budujemy zaufanie u swoich klientów z dużym powodzeniem. To zaufanie wynika z rzetelności prowadzonych przez Nas spraw oraz uzyskiwania najwyższych odszkodowań. 

W przypadku potrącenia pieszego lub rowerzysty przez samochód odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzykaZ polisy OC sprawcy zdarzenia Poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów opieki, odszkodowanie za zniszczone rzeczy osobiste, zwrot utraconych korzyści oraz renta (wyrównawcza, na zwiększone potrzeby).

Istotną kwestią przy ustalaniu świadczeń należnych poszkodowanemu pozostaje ustalenie czy i w jakim zakresie „przyczynił się” on do powstałej szkody. Art. 362 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, iż „jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.”

Powszechnie stosowaną praktyką, tak przez sądy jak i ubezpieczycieli, jest procentowe określenie przyczynienia, a następnie stosunkowe obniżenie wszelkich należnych świadczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia) o ustalony procent. W obowiązującym systemie prawnym brak jest jakichkolwiek wiążących wytycznych co do tego jakie zdarzenia uznaje się za przyczynienie.

Zaznaczyć wypada, iż niewykluczone jest obniżenie świadczeń należnych małoletniemu, który nie ukończył lat 13. O ile bowiem w odniesieniu do małoletniego, który nie ukończył 13. roku nie można mówić o winie, a tym samym i o szkodzie powstałej wyłącznie z winy poszkodowanego, o tyle można mówić o jego ewentualnym przyczynieniu się do szkody, co oznacza, że zachowanie się małoletniego poszkodowanego uwzględniające jego wiek, stopień świadomości i rozeznania może uzasadniać pomniejszenie należnych mu świadczeń na podstawie art. 362 k.c.

Do najczęstszych przypadków, które wpływają w istotny sposób na obniżenie świadczenia jest: jazda pod wpływem alkoholu z osobą nietrzeźwą, brak zapięcia pasów bezpieczeństwa, zaniechanie obowiązkowi włączenia świateł w pojeździe.

Jesteśmy Kancelarią, która w kompleksowy sposób udziela pomocy osobom poszkodowanym, którym należy się odszkodowanie.

Posiadamy wykwalifikowany zespół prawników i analityków, którzy w sposób bardzo staranny, z dużym zaangażowaniem prowadzą postępowanie polubowne z Zakładem Ubezpieczeń. Kancelarię Kompensja to zespół osób z dużym doświadczeniem. Prawników, którzy z pasją wykonują swoją pracę i których celem jest pomoc osobom Poszkodowanym. Nie próbujemy pomagać, tylko pomagamy na najwyższym poziomie. Dając nam szansę, z pewnością nie będziecie Państwo żałować swojej decyzji. 

Kancelaria nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów oprócz ustalonej procentowo części uzyskanego odszkodowania. Ponadto część odszkodowania, jak np. koszty leczenia nie podlegają prowizji.

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobligowany do zawarcia polisy OC pojazdów mechanicznych. W przypadku, kiedy sprawca kierujący pojazdem nie posiada ważnej polisy OC osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego ma prawo wystąpić z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie zarówno za szkody w mieniu, jak i na osobie.

Pozostałe pytania:

Osoba Poszkodowana, która brała udział w wypadku samochodowym powinna zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu postawienia właściwej diagnozy pourazowej. Niejednokrotnie bywa tak, że będąc w szoku po wypadku nie odczuwamy dolegliwości bólowych i bagatelizujemy konieczność skonsultowania się ze specjalistą w celu wykrycia poważnych powikłań po wypadku. Drugą bardzo istotną kwestią jest wezwanie Policji lub sporządzenie oświadczenia bezpośrednio po wypadku, w celu określenia osoby winnej za spowodowanie zdarzenia. Roszczenie bowiem kierowane jest do Zakładu Ubezpieczeń w którym sprawca posiada ubezpieczony pojazd. Kolejna kwestia dotyczy zgłoszenia roszczenia do odpowiedzialnego Zakładu Ubezpieczeń. Jeżeli osoby Poszkodowane nie radzą sobie z tym zadaniem, polecamy zgłoszenie się do Kancelarii Kompensja. Zespół prawników z dużym doświadczeniem zajmie się prowadzeniem postępowania w sposób rzetelny i zakończy sprawę sukcesem.

Dział prawny kancelarii Kompensja składa się z adwokatów oraz prawników cechujących się długoletnim doświadczeniem w uzyskiwaniu odszkodowań. Każda sprawa jest inna, dlatego tak ważne jest, aby dział prawny kancelarii merytorycznie oraz z zaangażowaniem reprezentował osobę poszkodowaną przed zakładem ubezpieczeń oraz w sądzie. Doświadczenie uzyskane w dziale prawnym w zakładach ubezpieczeń gwarantuje skuteczne dochodzenie roszczeń przez pełnomocnika zarówno na etapie likwidacji jak i reprezentacji w sądzie.

Zakłady ubezpieczeń drastycznie zaniżają wysokość przyznawanych odszkodowań osobom poszkodowanym. Dział prawny Kancelarii bezpłatnie analizuje sprawę, pomaga w uzyskaniu potrzebnej dokumentacji, rekomenduje zalecenia w celu kontynuacji procesu leczenia. Profesjonalny, doświadczony pełnomocnik jest w stanie uzyskać wielokrotność kwoty odszkodowania zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń. 

Nie. Postępowanie nie wymaga spotkania ze sprawcą wypadku.

Osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego, nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku przy pracy ma prawo wystąpić z roszczeniem do towarzystwa ubezpieczeń w którym została zawarta polisa. Poszkodowany w trakcie leczenia może pozyskać częściowe roszczenie, a następnie kontynuować pozyskanie dalszej kwoty odszkodowania dostarczając pozostałą dokumentację medyczną, faktury dokumentujące poniesione koszty na leczenie, wizyty specjalistyczne czy rehabilitację.

Kancelaria Kompensja nie pobiera żadnych opłat wstępnych, ani zaliczek. Porady prawne dotyczące odszkodowań, analiza, merytoryczne przygotowanie wniosku są bezpłatne. Prowizja pobierana jest wyłącznie w przypadku uzyskania odszkodowania. Nasza kancelaria nie pobiera prowizji od poniesionych wydatków na pochówek osoby bliskiej, zakup nagrobka, leczenie w niepublicznych placówkach medycznych, zakup leków, dojazdów na leczenie czy rehabilitację. 

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo wystąpić z roszczeniem do sprawcy wyrządzonej szkody. Odszkodowanie jest wypłacane z ubezpieczenia sprawcy. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z nieszczęśliwym zdarzeniem poszkodowany, aby otrzymać odszkodowanie musi posiadać polisę od następstwa nieszczęśliwego zdarzenia. 

Osoba poszkodowana zlecając prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi kancelarii Kompensja zyskuje pewność, że sprawa zostanie zgłoszona do zakładu ubezpieczeń po podpisaniu umowy. W ciągu 30 dni zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wydania decyzji oraz wypłaty kwoty bezspornej. Profesjonalne działanie działu prawnego pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji w imieniu osoby poszkodowanej gwarantuje terminowość wypłaty roszczeń. 

Kancelaria Kompensja reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w pracy, w rolnictwie, poszkodowane na skutek nieszczęśliwego zdarzenia oraz rodziny osób, które w wypadku komunikacyjnym straciły osobę najbliższą. Dział prawny kancelarii Kompensja specjalizuje się w uzyskiwaniu najwyższych odszkodowań reprezentując osoby poszkodowane przed zakładem ubezpieczeń. 

Osoba Poszkodowana, która doznała szkody osobowej lub rzeczowej w wypadku komunikacyjnym może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do Zakładu Ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiada polisę OC. Jeżeli sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiada ważnej polisy OC, wówczas odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania zadośćuczynienia jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który również jest zobowiązany do wydanie decyzji i wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

Jeśli kierujący pojazdem spowoduje wypadek prowadząc samochód bez uprawnień, poszkodowany w wypadku dostanie odszkodowanie z polisy OC. Następnie Zakład Ubezpieczeń wystąpi z tzw. regresem ubezpieczeniowym do osoby, która kierowała auto bez uprawnień chcąc odzyskać pieniądze. W przypadku AC brak prawa jazdy nie oznacza automatycznej odmowy odszkodowania. Jeśli brak uprawnień nie miał wpływu na szkodę, odszkodowanie może zostać wypłacone.

Brak prawa jazdy nie oznacza, że automatycznie kierujący pojazdem bez uprawnień zostanie uznany za sprawcę kolizji. Gdy kierujący autem zostanie poszkodowany, może otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy, pomimo że nie miał prawa jazdy w dniu zdarzenia.

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie – ubezpieczyciel zbada, czy brak uprawnień przyczynił się do wypadku.

W przypadku szkody, która jest wynikiem przestępstwa można starać się o odszkodowanie przez 20 lat od dnia zdarzenia.

Kancelaria Kompensja pomaga osobom poszkodowanym, które doznały szkody na osobie. Prowadząc postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń prawnicy Kancelarii występują m.in. z roszczeniem o odszkodowanie, które dotyczy zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Atutem w sprawie jest to, że Kancelaria Kompensja nie pobiera prowizji od wywalczonego odszkodowania za taki zwrot. Warunkiem do prowadzenia postępowania i uzyskania kwoty satysfakcjonującego odszkodowania jest konieczność przedstawienia dowodów w sprawie w postaci paragonów i faktur.

Tak. Kancelaria Kompensja świadczy usługę również osobom, które nie mają możliwości na to, żeby wysłać umowę za pomocą poczty tradycyjnej lub nie obsługują komputera i nie mogą zdalnie wysłać umów za pomocą poczty e-mail.

Po ustaleniach telefonicznych istnieje możliwość przyjazdu przedstawiciela Kancelarii bezpośrednio do domu osoby Poszkodowanej w celu podpisania umowy.

Tak. Kancelaria Kompensja obsługuje Poszkodowanych na terenie całego kraju. Po telefonicznym ustaleniu spotkania przedstawiciel Kancelarii Kompensja przyjedzie w celu podpisania umowy i dopełnienia formalności.

Bezwzględnie konieczne jest podpisanie umowy i pełnomocnictwa. Dokumentację medyczną oraz potwierdzenie okoliczności zdarzenia może być pozyskane przez Kancelarię Kompensja na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną może być przyjęta na podstawie pisemnego oświadczenia sprawcy zdarzenia. Towarzystwo Ubezpieczeniowe w celu potwierdzenia odpowiedzialności wymaga od sprawcy potwierdzenia zaistniałego zdarzenia. 

Wypadki komunikacyjne powodują powstawanie szkód zarówno na mieniu, jak i na osobie. Niejednokrotnie zastanawiamy się jak należy postąpić, żeby uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie, w krótkim czasie. Najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnej Kancelarii odszkodowawczej, która zajmuje się wyłącznie dochodzeniem roszczeń, które należą się osobie Poszkodowanej, która doznała uszczerbku na zdrowiu z winy sprawcy.

Prawnicy, którzy posiadają duże doświadczenie zawodowe w sposób staranny i z pełnym zaangażowaniem świadczą usługę prawną. Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest procentowo i podbierane jest po zakończeniu sprawy sukcesem.

Dział prawny analizuje każdą sprawę indywidualnie. Prowizja ustalana jest zawsze indywidualnie. Każda sprawa jest inna, wymaga profesjonalizmu oraz zaangażowania na każdym etapie likwidacji. Osoba poszkodowana zlecająca sprawę o odszkodowanie Kancelarii Kompensja zyskuje gwarancję stałego dostępu do dedykowanego pełnomocnika prowadzącego likwidację szkody. Zaufany i rzetelny pełnomocnik z pełnym zaangażowaniem uzyska kwotę najwyższego odszkodowania.

Osoba poszkodowana od momentu pierwszego kontaktu na każdym etapie prowadzonego postępowania jest informowana o przebiegu likwidacji szkody. Dział prawny na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pozyskuje niezbędną dokumentację potrzebną do złożenia wniosku, ograniczając do minimum zaangażowanie osoby poszkodowanej. Gwarancją przejrzystości prowadzenia likwidacji szkody jest pisemna zgoda poszkodowanego na zawarcie ugody na etapie przedsądowym.  

Przyznane odszkodowanie przez zakład ubezpieczeń sprawcy jest rozliczane i wypłacane na konto osoby poszkodowanej niezwłocznie po uzyskaniu decyzji w sprawie. Kancelaria Kompensja może poszczycić się terminowością wypłacanych odszkodowań swoim klientom. Certyfikat Rzetelnej Firmy oraz same pozytywne opinie stanowią gwarancję rzetelności.

Tak. Co do zasady zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych jest zasadny. Niemniej warto uzyskać zaświadczenie o długości oczekiwania na wizytę finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub zaświadczenie o braku dostępności danej usługi. Pozwoli to na uniknięcie odmowy zwrotu kosztów przez zakład ubezpieczeń.

Osoba Poszkodowana zlecająca prowadzenie sprawy Kancelarii Kompensja na każdym etapie prowadzenia sprawy ma stały kontakt z dedykowanym prawnikiem prowadzącym jej postępowanie odszkodowawcze. 

Osoba poszkodowana już na etapie weryfikacji sprawy, może liczyć na pomoc w pozyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do zgłoszenia sprawy o odszkodowanie. Kancelaria Kompensja na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ogranicza do minimum zaangażowanie osób poszkodowanych w proces uzyskania odszkodowania.

Rodzice osób małoletnich (dzieci poniżej 18 roku życia) zgodnie z przepisami prawa są ich przedstawicielami ustawowymi i mogą w imieniu dzieci występować o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W przypadku chęci zawarcia ugody pozasądowej konieczne jest pozyskanie zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego. 

Proces likwidacji szkody można przyspieszyć dzięki profesjonalnemu działaniu, zebraniu pełnego i szczegółowego materiału dowodowego oraz sprecyzowaniu roszczeń wraz z ich udowodnieniem.

Nadto szczególnie istotne jest wcześniejsze pozyskanie dokumentów akt postępowania karnego, które to dokumenty w najszybszy sposób może pozyskać profesjonalny pełnomocnik (np. kancelaria odszkodowawcza), jeśli nie są w posiadaniu osoby poszkodowanej np. notatka policyjne, opinie biegłych sądowych. 

Uzyskanie należnego Poszkodowanemu świadczenia uzależnione jest od umiejętności udowodnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zdarzeniem a obrażeniami, zebrania istotnego i szczegółowego materiału dowodowego na potwierdzenie roszczeń, a niejednokrotnie umiejętnego poprowadzenia postępowania karnego. 

Nie, zgodnie z przepisami prawa osoba Poszkodowana nie jest zobligowana do opłacania podatku dochodowego. 

Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody majątkowe wynikłe ze zdarzenia takie jak uszkodzenie pojazdu, uszkodzone rzeczy osobiste, ubrania, telefony, przewożony bagaż itp. Niemniej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) przewiduje pewne wyjątki. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 1. Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposidaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyżądzona.
 2. Wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.
 3. Polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.
 4. Polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Zgodnie z przepisami prawa posiadacz gospodarstwa rolnego zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zadośćuczynienie i odszkodowanie może być wypłacone gdy szkodę wyrządzi rolnik, osoba z nim zamieszkująca lub pracująca w jego gospodarstwie. Również sam rolnik, który poniesie szkodę na osobie w wyniku działania osoby pracującej w jego gospodarstwie może uzyskać odszkodowanie.

Najczęściej podstawą odpowiedzialności jest zawinione działanie lub zaniechanie którejś z osób wskazanych powyżej. Niemniej należy pamiętać o przypadkach gdy istnieje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i o braku odpowiedzialności decyduje jedynie wyłączna wina poszkodowanego, osoby trzeciej lub siła wyższa.

Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Jeśli kierujący pojazdem spowoduje wypadek prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, poszkodowany dostanie odszkodowanie z polisy OC. Następnie Zakład Ubezpieczeń wystąpi z tzw. regresem ubezpieczeniowym do osoby, która kierowała auto bez uprawnień chcąc odzyskać pieniądze. W przypadku AC brak prawa jazdy nie oznacza automatycznej odmowy odszkodowania. Jeśli kierowanie autem pod wpływem alkoholu nie miało wpływu na szkodę, odszkodowanie może zostać wypłacone.

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu nie oznacza, że automatycznie kierujący pojazdem zostanie uznany za sprawcę kolizji. Gdy kierujący autem zostanie poszkodowany, może otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy, pomimo że poruszał się pojazdem pod wpływem alkoholu w dniu zdarzenia.

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie – ubezpieczyciel zbada, czy kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholi przyczyniło się do wypadku.

Osoba Poszkodowana, która upadła na śliskich schodach lub na chodniku może żądać odszkodowania od Zarządcy Terenu w przypadku, gdy zostanie wykazane, że doszło do zaniedbania.

W sprawie należy wykazać związek skutkowo – przyczynowy pomiędzy zaniedbaniem ze strony zarządcy, a upadkiem i doznaniem urazu przez osobę Poszkodowaną. Kluczowe znaczenie w tym konkretnym przypadku mają dowody w postaci: monitoringu, zeznań świadków, karty ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, pisma skierowanego do Zarządcy Terenu ze wskazaniem konkretnych zaniedbań ze strony osoby odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie terenu. Sprawy tego typu są skomplikowane i niejednokrotnie ich koniec ma miejsce w sądzie.

Kancelaria Kompensja może pochwalić się wieloma sukcesami na polu wysokości uzyskanych kwot odszkodowań. Doświadczony pod względem merytorycznym jak i negocjacyjnym zespół prawników profesjonalnie prowadzi postępowanie w każdej sprawie. W przeciwieństwie do innych kancelarii postępowanie prowadzone jest priorytetowo pod kątem polubownego zakończenia postępowania. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego następuje dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych i profesjonalnych negocjacjach z zakładem ubezpieczeń.

Nie zawsze obecność w sądzie będzie obowiązkowa. Decyzję o stawiennictwie obowiązkowym podejmowana jest przez sędziego.