Skip to content

Przedawnienie zadośćuczynienia

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym podlega ogólnym regułom przedawnienia ustanowionym w przepisach art. 117 i n. k.c., z modyfikacjami określonymi w art. 442 1 k.c., dotyczącymi terminów przedawnienia tych roszczeń i ich biegu. Przepisy te regulują przedawnienie wszelkich roszczeń majątkowych w zakresie odpowiedzialności deliktowej, a więc roszczeń o naprawienie szkody majątkowej oraz roszczeń o pieniężne zadośćuczynienie krzywdzie.

Chrakterystyka przepisów prawnych związanych z przedawnieniem zadośćuczynienia

Przepis art. 442 1 wprowadzony został do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy, ze skutkiem od dnia 10 sierpnia 2007 r. Dokonana zmiana polegała na uchyleniu wcześniej obowiązującego przepisu art. 442 i wprowadzeniu nowej regulacji prawnej, ujętej w postaci art. 442 1.

W art. 4421 § 1 k.c. ustawodawca sformułował ogólne reguły określające termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym: przedawnienie następuje z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jednocześnie ustawodawca określił dwa istotne odstępstwa od tych reguł: dla przedawnienia roszczeń deliktowych, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (art. 4421 § 2 k.c.), oraz dla roszczeń o naprawienie szkód na osobie (art. 4421 § 3 k.c.). Trzyletni okres przedawnienia zasadniczo dotyczy roszczeń które dotyczą wypadków spowodowanych przez sprawcę ukaranego mandatem karnym lub postępowań karych, które zostały umorzone. Ponadto trzyletni okres przedawnienia może być stosowany do roszczeń powstałych na skutek błędu medycznego.

Szczególna regulacja prawna w art. 4421 § 2 k.c. terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód, jeżeli są one następstwem zbrodni lub występku, polega na określeniu bardzo długiego terminu przedawnienia: roszczenie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Wskazana wyżej regulacja dotyczy zasadniczo dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku, który został skazany wyrokiem lub wobec którego umorzono warunkowo poszkodowanie, zaś uszczerbek na zdrowiu, który został oszacowany przez lekarza orzecznika trwa powyżej 7 dni.

Istotne odstępstwo od ogólnych reguł zawartych w art. 4421 § 1 k.c. dotyczy roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności (art. 4421 § 4 k.c.).

Istotna zmiana prawna dotycząca przedawnienia zadośćuczynienia

Istotną zmianę co do terminów przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód na osobie wprowadziła do kodeksu cywilnego wspomniana nowelizacja z 2007 r. Obowiązujący wcześniej dziesięcioletni termin, liczony od ziszczenia się zdarzenia wywołującego uszczerbek, sprawiał, że szkoda ujawniała się nieraz dopiero po jego upływie. Tymczasem aktualny stan wiedzy pozwala ustalić związek przyczynowy między zdarzeniem wywołującym chorobę, a powstałą szkodą także po długim okresie. O następstwach zdarzenia szkodzącego, w postaci uszkodzenia ciała, poszkodowany z reguły uzyskuje wiedzę dopiero po przeprowadzeniu specjalistycznych badań, stwierdzających chorobę, stopień jej zaawansowania i często także jej przyczynę, a co za tym idzie – wiedzę o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody. Regulacja ta dotyczy zasadniczo dochodzenia zadośćuczynienia na skutek popełnienia błędu medycznego.

Regulacja prawna dotycząca roszczeń małoletniego, zawarta w przepisie art. 4421 § 4 k.c., stanowi novum w zakresie oznaczenia terminów przedawnienia. Ma ona na celu wzmocnienie ochrony małoletniego w sytuacji, gdy jego przedstawiciel ustawowy nie dopełnia obowiązków reprezentacji dziecka.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń z wypadków komunikacyjnych. Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia, odszkodowania i inne świadczenia z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z dobrą firmą odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<