Odszkodowania za błędy medyczne

Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny to inaczej nienależyte działanie lub zaniechanie podmiotu leczniczego, w tym lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, skutkiem którego jest powstanie u poszkodowanego szkody osobowej (uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała, śmierć) wywołane działaniem lub zaniechaniem personelu medycznego.

W doktrynie prawa cywilnego wymienia się następujące przesłanki odpowiedzialności cywilnej za błąd lekarza, dające podstawę do wypłaty odszkodowania:

 • wina, szkoda oraz występujący między zawinionym postępowaniem lekarza a szkodą tzw. adekwatny związek przyczynowy. Wina obejmuje zarówno element obiektywny (bezprawność), czyli naruszenie reguł prawidłowego postępowania, jak również subiektywny w postaci np. niedbalstwa czy lekceważenia obowiązków. Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody może powstać wówczas, gdy błąd ten jest po pierwsze zawiniony przez lekarza, a po wtóre spełnione zostaną dalsze przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej (teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.04.2013r., VI ACa 974/12).

Prowadzimy sprawy dotyczące odszkodowania za:

 1. Pomylenia zakresu zabiegu.
 2. Niewłaściwej opieki medycznej.
 3. Niezdiagnozowanie nowotworu.
 4. Niezdiagnozowanie złamania.
 5. Odmowy udzielenia świadczenia medycznego.
 6. Szkód przy porodzie.
 7. Zakażenia szpitalnego.
 8. Pozostawienia materiałów chirurgicznych.
 9. Niewłaściwego podania leku.

Jakie roszczenia Ci przysługują?

Odszkodowanie

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoba pokrzywdzona może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie koszty będące jej bezpośrednim następstwem. Problemem praktycznym jest konieczność ścisłego udowodnienia dochodzonej kwoty – osoba poszkodowana powinna zachować wszelką dokumentację, rachunki, paragony, która potwierdzałaby wysokość poniesionych kosztów.

Renta

Jeśli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Zadośćuczynienie

Poza roszczeniami o wypłatę odszkodowania czy renty pokrzywdzonemu może zostać przyznane także zadośćuczynienie pieniężne jako rekompensata za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Jako że krzywdy nie da się dokładnie wycenić, zadośćuczynienie w przeciwieństwie do odszkodowania jest sumą odpowiednią, przyznawaną w zależności od skali i rodzaju cierpień, wieku osoby pokrzywdzonej, wpływu krzywdy na dotychczasowe życie. Im większa krzywda tym na większe zadośćuczynienie możemy liczyć. Pamiętać jednak należy, że nie ma żadnych kryteriów, którymi Sąd się kieruje, a samo zadośćuczynienie ma wymiar uznaniowy.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Pojęcie zdarzenia medycznego zostało zdefiniowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 67a ust. 1 przez „zdarzenie medyczne” należy rozumieć zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjentaalbo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wynagrodzenie

Staramy się aby nasze wynagrodzenie było uzależnione od efektów pracy, przy czym stosowane jest przez nas indywidualne i elastyczne podejście do każdego zadania. Wynagrodzenie ustalamy na zasadzie procentu od faktycznie uzyskanej kwoty odszkodowania, co daje gwarancję tego, iż klient ma pewność, że Kancelaria podejmuje wszelkie możliwe działania celem uzyskania odszkodowania. Przejrzyste warunki dotyczące wynagrodzenia ustalane są indywidualnie przed przyjęciem zlecenia

>>>ZOBACZ JAK DZIAŁAMY<<<

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą z nami

Napisz do nas, opisz krótko zdarzenie powodujące szkodę, a my po weryfikacji przekazanych przez Ciebie informacji, odezwiemy się do Ciebie.

>>ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ PORADĘ<<

797-670-906