Skip to content

Czym jest złamanie guzka większego kości ramiennej i jak długo trwa okres leczenia

Osoby Poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych doznają poważnych urazów kończyn górnych, które bardzo utrudniają codzienną egzystencję. Do złamania dochodzi

w następstwie urazu bezpośredniego – złamanie wskutek stłuczenia lub urazu pośredniego – złamanie wskutek oderwania. Objawem klinicznym przemawiającym za złamaniem jest ból, nasilający się przy uciskaniu na guzek oraz utrudnione lub uniemożliwione odwodzenie kończyny poza kąt 60-70°. Jeśli złamanie jest bez przemieszczenia, wystarczy unieruchomienie kończyny w opatrunku Desaulta na okres ok. 3 tygodni. W przypadku złamania
z przemieszczeniem należy unieruchomić kończynę w opatrunku gipsowym odwodzącym lub specjalnej szynie odwodzącej na okres 6-8 tygodni. Po zdjęciu opatrunku gipsowego pacjent rozpoczyna rehabilitację, która przywraca pełną sprawność po 4-6 miesiącach.

Należy pamiętać o tym, żeby skrupulatnie gromadzić dokumentację medyczną
z procesu leczenia. Każdy zapis lekarza ma ogromne znaczenie. Dzięki specjalistycznym
i trafnie stawianym diagnozom szansa powodzenia w wygraniu świadczenia (odszkodowania lub zadośćuczynienia) jest większa.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania guzka większego kości ramiennej.

Kluczowe znaczenie ma czas zgłoszenia szkody na osobie. W momencie pojawienia się złamania, w tym złamania guzka większego kości ramiennej, zgłoszenie szkody osobowej powinno nastąpić w możliwie najszybszym okresie czasu od wypadku. Wtedy bowiem występuje najwyższy uszczerbek na zdrowiu. Adekwatnie do tego nastąpi wypłata świadczenia w zadowalającej kwocie. Oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia nie sprzyja wypłaci, wręcz przeciwnie. Może spowodować, iż ulegnie ona zmniejszeniu. Rekonwalescencja
i powrót do zdrowia powodują obniżenie uszczerbku na zdrowiu, a przy tym obniżenie wypłaty świadczenia.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości.

Każde złamanie niesie ze sobą ryzyko powikłań wynikających zarówno z samego urazu, zabiegu operacyjnego a także unieruchomienia. Podczas urazu może dojść do wynaczynienia dużej ilości krwi i powstania krwiaka, który może doprowadzić do ucisku nerwów i naczyń. Ucisk może być także spowodowany odłamami kostnymi, obrzękiem, czy gipsem. Wobec powyższego w przypadku unieruchomienia zewnętrznego niezbędna jest kontrola krążenia i czucia w kończynie.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą urazów górnych kończyn, w tym złamań guzka większego kości ramiennej. W celu zobrazowania w jakim zakresie Towarzystwa dokonuję wypłat świadczeń należy wskazać przykład Poszkodowanego, który na skutek złamania guzka większego kości ramiennej i złego zrostu cierpi na przewlekłe dolegliwości bólowe i poważne ograniczenie ruchomości. Początkowo Towarzystwo zajmujące się postępowaniem likwidacyjnym bagatelizowało uraz, twierdząc, że jest to zwyczajne złamanie, w którym nie wystąpiły żadne powikłania. Stan zdrowia Poszkodowanego nie ulegał jednak poprawie. Wymagał on specjalistycznego leczenia ortopedycznej i fizykoterapii. Konsultując stan zdrowia, z lekarzem o długoletnim doświadczeniu zdiagnozowano występowanie powikłań w postaci zespołu ciasnoty podbarkowej (sytuacja w której podczas ruchu głowy kości ramiennej dochodzi do uwięźnięcia tkanek miękkich z powodu niewielkiej przestrzeni, w której one przechodzą).

Dzięki sugestiom ze strony specjalistów działających w Kompensja sp. z o. o. Poszkodowanej powołano naoczną komisją lekarską z lekarzem działającym z ramienia Towarzystwa i orzeczono występowaniem dodatkowego uszczerbku na zdrowiu, co miało wpływ na wysokość dopłaty świadczenia, a w konsekwencji mającego przeważający wpływ na ugodowe zakończenie postępowania, z czego Poszkodowana była bardzo usatysfakcjonowana.