Zadośćuczynienie za śmierć siostry w wypadku samochodowym

Dochodzenie odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych wymaga od kancelarii odszkodowawczej przede wszystkim dużego zaangażowania, wiedzy, doświadczenia i indywidualnego podejścia do klienta. W wypadkach tragicznych, gdy śmierć ponosi najbliższy członek rodziny, kontakt z klientem opiera się nie tylko na wzajemny zaufaniu, ale również szczerości i starań aby uzyskane odszkodowania powypadkowe w pełni rekompensowały poniesioną stratę w związku ze śmiercią bliskiego członka rodziny.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Kluczowym aspektem w codziennej pracy firmy odszkodowawczej jest to, aby odzyskiwanie odszkodowań było przede wszystkim procesem spersonalizowanym.  W przypadku wypadków śmiertelnych dla klientów przekłada się to oczywiście na odszkodowanie powypadkowe w jak najwyższych kwotach.

Specjalizacją firmy Kompensja jest m.in. dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne. Jak uzyskujemy odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku drogowym? Jakie kwoty uzyskujemy dla dzieci ofiar takich zdarzeń? Poniżej artykuł, który przedstawia w jaki sposób uzyskujemy najwyższe odszkodowania za śmierć w wypadku dla najbliższych członków rodziny.

Proces odzyskiwania odszkodowań zawsze poprzedza bezpłatna analiza sprawy. Specjaliści Kompensji bezpłatnie analizują możliwość uzyskania odszkodowania z oc, ustalają podmiot odpowiedzialny za wypłatę roszczeń, eliminują ryzyko niepowodzenia, szacują w jakich kwotach dzieci ofiary wypadku drogowego uzyskają odszkodowanie z oc sprawcy. Prawidłowa ocena jest podstawą sukcesu dlatego wszyscy Nasi klienci są w pełni świadomi wszystkich decyzji nawiązując współpracę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku śmierci ojca kancelaria zgłasza wnioski do ubezpieczyciela w imieniu jego dzieci. Odszkodowanie za śmierć w wypadku to szereg roszczeń, kore w przypadku dzieci zmarłego stanowią o przeżywanym bólu, cierpieniu, pogorszonej sytuacji życiowej i finansowej osób roszczących.

Stosowne odszkodowanie z oc

Roszczenie o stosowne odszkodowanie po śmierci rodzica dla dzieci zmarłego w wypadku komunikacyjnym, ma na celu zrekompensować pogorszoną sytuację życiową. W przypadku małoletnich,na ich rodzicach ciąży ustawowy obowiązek łożenia na ich wychowanie i utrzymanie w związku z czym ich materialna oraz życiowa sytuacja po stracie rodzica, zawsze ulega znacznemu pogorszeniu. Warto jednak wiedzieć iż nie chodzi tu tylko i wyłącznie o materialny aspekt poniesionej szkody. Są nimi również uszczerbki takie jak:

  • brak opieki, wsparcia i codziennego wkładu w wychowanie małoletniego,
  • strata jednego z rodziców i związane z tym załamanie psychiczne, depresja, osłabienie energii życiowej,
  • niejednokrotnie  konieczność rezygnacji z codziennych zajęć wieku dziecięcego na rzecz pomocy w opiekowaniu się rodzeństwem czy wykonywaniu dodatkowych obowiązków w gospodarstwie domowym.

W przypadku małoletnich dzieci kwoty stosownego świadczenia po śmierci rodzica mogą wahać się w wysokościach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zadośćuczynienie za śmierć

Roszczenie zadośćuczynienia dla dzieci ofiary wypadku drogowego niewątpliwe są tym roszczeniem, którego kwota powinna w pełni rekompensować poniesioną krzywdę. Jak wycenić stratę bliskiego członka rodziny? W jaki sposób ocenić, iż kwota którą wypłacił ubezpieczyciel jest wystarczająca? Zadośćuczynienie za śmierć to przede wszystkim forma rekompensaty z ból, cierpienie i krzywdę moralną. Dla dzieci strata rodzica jest krzywdą oczywistą, jednak zgodne z przepisami prawa, aby ubezpieczyciel wypłacił roszczenie, koniecznym jest udowodnienie poniesionej straty. W firmie Kmpensja wnioski o roszczenie zadośćuczynienia formułowane są w oparciu o przeprowadzony wcześniej wywiad środowiskowy z najbliższymi członkami rodziny poszkodowanego. Badane są wzajemne relacje, które panowały w rodzinie, oceniany jest stopień więzi emocjonalnych oraz wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą pojawić się w przyszłości. Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica? W kontekście tego roszczenia powinny opiewać na kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zwrot kosztów pogrzebu

Ubezpieczyciel w ramach odszkodowania za śmierć w wypadku drogowych zobowiązany jest również do zwrotu wszelkich kosztów związanych z pochówkiem. Jeżeli takie koszty poniosło jedno z dzieci poszkodowanego, zwracane są one właśnie tej osobie. Koszty pogrzebu należy rozumieć szeroko i są to m.in.:

  • koszty nagrobka, wieńców i kwiatów,
  • koszt odzieży żałobnej,
  • koszt poniesiony w związku z wynajęciem firmy pogrzebowej,
  • koszt wyprawionej stypy (poczęstunku) dla uczestników pogrzebu.

Renta wypadkowa (renta alimentacyjna dla dziecka po śmierci rodzica)

Renta alimentacyjna dla dzieci zmarłego rodzica w wypadku komunikacyjnym ma podstawę prawną w  przepisie art. 446 par. 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, „osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.” Tego rodzaju świadczenie obliczane jest na podstawie osiąganych comiesięcznych zarobków poszkodowanego i jego wkładu finansowego na utrzymanie  rodziny oraz ustawowego obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci.

odszkodowanie za śmierć rodzica

Uzyskamy dla ciebie możliwie najwyższe odszkodowanie za śmierć rodzica po wypadku komunikacyjnym.

Po przeczytaniu artykułu zapraszamy do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe