Skip to content

Bezsporna kwota odszkodowania. Czy to wszystko?

Wielu Poszkodowanych otrzymując kwotę bezsporną obawia się, że jest to całość odszkodowania. Jednak jest to dopiero pierwsza kwota wypłacona przez Towarzystwo. Poszkodowany lub jego Pełnomocnik muszą jednak udowodnić, że nie jest to kwota wystarczająca.

Instytucja bezspornej kwoty świadczenia.

Część świadczenia, która jest bezsporna należy się osobie poszkodowanej od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonym zdarzeniem np. wypadkiem komunikacyjnym. Jest to kwota, która pozostaje poza sporem. Towarzystwo Ubezpieczeń wydaje ją w sposób uznaniowy.Dodatkowo jest to kwota należna, zatem musi występować obowiązek jej wypłaty. Może on powstać tylko pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń przyjmuje swoją odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zdarzenia.Kwota bezsporna występuje w wysokości, która nie jest kwestionowana przez żadną ze stron. Wypłata jej jest jednostronnym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń. Cała procedura wypłaty świadczenia odbywa się poza udziałem Poszkodowanego. Bezsporna część świadczenia nie może być porównywalna z jego ostateczną wysokością ustaloną przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Należy wskazać, że jest to świadczenie, które można uzyskać poprzez udowadnianie faktów, potwierdzonych dokumentacją medyczną i finansową.

Czym jest sporna część świadczenia?

Występowanie z roszczeniem o przyznanie wyższej kwoty może dotyczyć wyłącznie ewentualnej wysokości świadczenia przewyższającej wysokość kwoty bezspornej. W przypadku, gdy Poszkodowany kwestionuje wysokość przyznanego świadczenia (odszkodowania lub zadośćuczynienia) i wie, że Towarzystwo niesłusznie wydało decyzję przyznającą niską wypłatę, istnieje możliwość złożenia odwołania i wnioskowania o dopłatę. Przykładem tego może być wydanie decyzji przez zakład ubezpieczeń osobie Poszkodowanej, która doznała urazu głowy skutkującego występowaniem objawów neurologicznych. Po analizie dokumentów, zakład ubezpieczeń ustalił, że należy wypłacić kwotę bezsporną w wysokości 2000 zł. Poszkodowany uskarżał się na problemy ze słuchem, wzrokiem, odczuwał ból głowy i problemy z koncentracją. Kontynuował proces leczenia. Po otrzymaniu wyników komisji lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika ustalono występowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5%. W tym konkretnym przypadku zasadnym jest wnioskowanie o podwyższenie wypłaty.

Na czym polega ugodowe zakończenie postępowania.

Postępowanie likwidacyjne może zostać zakończone polubownie. Sprawa nie musi być kierowana na drogę postępowania sądowego, jeżeli wskazana przez Towarzystwo kwota ugody jest satysfakcjonująca i sprawiedliwa. Finalizowanie sprawy ugodą z zakładem ubezpieczeń, polega na ostatecznym zakończeniu sporu, bez możliwość dochodzenia dalszych roszczeń przed sądem. Podjęcie postępowania na nowo, może wystąpić tylko wówczas, gdy pojawi się nowy stan faktyczny, który nie był możliwy do przewidzenia w trakcie toczącego się postępowania. Przykładem tego może być uraz w postaci wieloodłamowego złamania kończyny dolnej, jeżeli zawarciu ugody pojawiły się komplikacje zdrowotne w postaci powikłań w postaci martwicy kości, która wcześniej nie była możliwa do zdiagnozowania.

Mając na uwadze uzyskanie jak najwyższego odszkodowania poprzez proces likwidacji szkody zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<