Skip to content

Gdzie należy skierować pierwsze pismo zgłoszeniowe i jaki jest jego przedmiot

Jeżeli chcemy otrzymać odszkodowanie należy zgłosić roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem zakładu ubezpieczeniowego. Zgłoszenie do UFG może być dokonane za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela zajmującego się działalnością w zakresie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów. Osoba Poszkodowana samodzielnie wybiera towarzystwo ubezpieczeń, które w jej ocenie najrzetelniej poprowadzi postępowanie likwidacyjne. Fundusz zajmie się prowadzeniem sprawy i zaspokajaniem roszczeń  z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego, gdy szkoda została wyrządzona przez posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, a nie ustalono tożsamości żadnego z nich.

Dochodzenie roszczeń w przypadku pojawienia się szkody osobowej i majątkowej

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi również postępowanie w sprawie szkody majątkowej (np. uszkodzenie pojazdu) w przypadku gdy u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć lub utrata zdrowia trwająca dłużej niż 14 dni, a odpowiedzialność została potwierdzona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i nie ustalono tożsamości sprawcy. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza w formie zaświadczenia, w którym zostaną dokładnie opisane zdrowotne następstwa wypadku. Odszkodowanie za szkodę majątkową z Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro. Oznacza to również, że jeżeli wartość szkody rzeczowej jest mniejsza lub równa niż 300 euro wypłata odszkodowania nie nastąpi.

Termin na zajęcie stanowiska w sprawie

Zarówno Towarzystwo Ubezpieczeń, jak i UFG powinny przeprowadzić postępowanie likwidacyjne  w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. W sprawie skomplikowanej ów termin może ulec wydłużeniu do 90 dni. W każdym przypadku Poszkodowany powinien być informowany o jego przebiegu, bądź też o fakcie braku możliwości wydania decyzji w terminie.

Mając na uwadze uzyskanie jak najwyższego odszkodowania poprzez proces likwidacji szkody zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<