Skip to content

Wysokość odszkodowania

Niejednokrotnie osoby Poszkodowane po wypadkach komunikacyjnych zadają sobie ogólne pytanie: jakie odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym jest im należne, od czego zależy? W tym miejscu zaznaczamy,  iż to zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej, a odszkodowanie pokrywa poniesione koszty i utracony zarobek.

Temat jest dość szeroki, nie ma ściśle określonych prawnie przesłanek według których orzekają sądy lub według których określone sumy wypłacane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jednakże z biegiem lat orzecznictwo w pewien sposób ukształtowała przesłanki, które należy uwzględnić.

Orzecznictwo

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2004 r., sygn. akt V CK 282/03, niepublikowany LEX nr 183777 : „ O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować w zasadzie rozmiar doznanej krzywdy: stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku i inne podobne okoliczności. Niewymierny w pełni charakter tych okoliczności sprawia, że sąd przy ustalaniu rozmiaru krzywdy i tym samym wysokości zadośćuczynienia ma pewną swobodę. Ocena sądu w tym względzie powinna się opierać na całokształcie okoliczności sprawy, nie wyłączając takich czynników, jak np. wiek poszkodowanego i postawa sprawcy. Wiek poszkodowanego i postawa sprawcy mogą rzutować na rozmiar krzywdy: gdy poszkodowany jest osobą młodą lub następuje szczególne nasilenie winy sprawcy rozmiar krzywdy może być większy, niż gdy takie okoliczności nie występują. „

Kompensacja doznanej krzywdy

Powyższe może wydawać się bardzo nieskonkretyzowane, jednakże przekłada się na badanie przez doświadczony zespół prawników całej sytuacji życiowej osoby Poszkodowanej, tak by wypłacone na jego rzecz zadośćuczynienie i odszkodowanie w jak największym stopniu kompensowało doznaną krzywdę. Dla oceny przysługującego osobie Poszkodowanej zadośćuczynienia i odszkodowania znaczenie ma nie tylko stopień jego uszczerbku na zdrowiu, ale również ocena stanu psychicznego, zmiana sytuacji rodzinnej i zawodowej po wypadku. Konieczne jest udokumentowanie wszystkich negatywnych zmian w życiu osoby Poszkodowanej spowodowanej wypadkiem tj. rozpad relacji rodzinnych, konieczność długotrwałej rekonwalescencji, niemożność dalszej nauki itp.

Kancelaria Kompensja skutecznie pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzyskać  najwyższe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<