Skip to content

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W wyniku wypadku komunikacyjnego niejednokrotnie dochodzi do poważnych szkód w postaci uszczerbku na zdrowiu lub straty majątkowej po stronie osoby Poszkodowanej.

Ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania z obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej ( OC ) sprawcy wypadku.

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest to świadczenie majątkowe należne osobie poszkodowanej za wyrządzoną szkodę od podmiotu prawa cywilnego (tj. osoby fizycznej, osoby prawnej np. towarzystwa ubezpieczeń, Skarbu Państwa ), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie ma na celu wyrównanie straty materialnej w majątku osoby poszkodowanej polegającej na szkodzie rzeczywistej ( np. pokryciu kosztów zakupu lekarstw, naprawy uszkodzonego pojazdu ) jak i utraconych korzyściach, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby do zdarzenia nie doszło ( np. premia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim ).

Jaka jest różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

Odszkodowanie choć pełni funkcję kompensacyjną ma na celu wyrównanie powstałej straty materialnej wynikającej z doznanego uszczerbku. Zadośćuczynienie z kolei ma na celu złagodzenie powstałych w wyniku zdarzenie cierpień fizycznych i psychicznych u osoby Poszkodowanej. Stanowi ekwiwalent finansowy za doznane cierpienia, które mają charakter subiektywny. Odszkodowanie pokrywa szkodę majątkową, a zadośćuczynienie ma na celu kompensację szkody o charakterze niemajątkowym.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje w zakresie zaistnienia odpowiedzialności w Państwa szkodzie oraz podstaw możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym odszkodowania i zadośćuczynienia za zaistniałą szkodę, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Naszym Zespołem Prawnym

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<