Skip to content

Kto jest upoważniony do odbioru dokumentacji?

Upoważnionymi do odbioru dokumenacji medycznej są osoby, które za życia pacjenta zostały upoważnione do wglądu do dokumentacji medycznej ( art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ) w danej placówce medycznej. Zarówno pacjent, przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona przez pacjenta ma ustawowe prawo wglądu do dokumentacji medycznej, pozyskania jej kopii, odpisu bądź wyciągu. Upoważnienie może mieć zarówno charakter pisemny jak i ustny złożony w obecności personelu medycznego. Personel dokonuje wówczas odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej o udzieleniu takiego upoważnienia. W przypadku braku takiego upoważnienia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma prawo odmowy udzielenia dostępu do dokumentacji medycznej. W przypadku, gdy rodzina posiada pisemne oświadczenie zmarłego o możliwości wglądu do dokumentacji medycznej, nieuznawane przez placówki medyczne z różnych względów, członkom rodziny po śmierci pacjenta przysługuje prawo złożenia do sądu pozwu o ustalenie w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego prawa wglądu do dokumentacji medycznej

Jak uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie?

W przypadku zaś wątpliwości co do opieki nad zmarłym pacjentem i procesu leczenia rodzinie przysługuje szereg środków prawnych, pozwalających zweryfikować przebieg leczenia i opieki. Członkowie rodziny mają możliwość skierowania pozwu o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania do Sądu Cywilnego, mogą skierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, a także zaangażować Rzecznika Praw Pacjenta lub Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Każdy z tych organów na wniosek członków rodziny zmarłego pacjenta ma prawo uzyskać pełny dostęp do zgromadzonej w toku leczenia dokumentacji medycznej.

Jakie prawa przysugują rodzinie zmarłego?

Członkom rodziny zmarłego pacjenta (spadkobiercom) przysługuje także prawo wglądu do dokumentacji medycznej w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.  Oznacza to, że rodzina zmarłego pacjenta, która złoży do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, pomimo braku wcześniejszego upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej z chwilą rozpoczęcia procedury przed Komisją takiego prawa nabywa. Wyrokiem precedensowym w sprawie o prawo wglądu osób najbliższych do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2013 roku, wydany w sprawie o sygnaturze VII SAB/Wa 217/12. Zgodnie z jego treścią pozwolono na udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej w innej placówce, gdzie pacjent leczył się wcześniej, do udostępnienia jej dokumentacji medycznej w placówce , w której pacjent zmarł z powodu leczenia tej samej choroby , pomimo braku upoważnienia w tej placówce. Wskazana interpretacja nie znalazła na dzień dzisiejszy potwierdzenia w innym orzeczeniu, z uwagi na fakt, iż udzielone upoważnienie do wglądu do dokumentacji medycznej w danej palcówce medycznej uznawane jest za upoważnienie mające charakter szczególny, a nie ogólny. Nadto warto pamiętać, iż nie jest tożsamym upoważnienie przez pacjenta osoby trzeciej do wglądu do dokumentacji medycznej z prawem uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych. Oznacza to, że pacjent może udzielić tych upoważnień osobno bądź udzielić jednocześnie obu upoważnień.

Mając na uwadze uzyskanie jak najwyższego odszkodowania poprzez proces likwidacji szkody zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<