Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w Polityce plików Cookies.
Polub nas na Facebooku

Podaj numer - oddzwonimy!

...lub wyślij do nas zapytanie

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy
i zagwarantuj sobie, że wypłacone
odszkodowanie będzie najwyższe z możliwych

Pomożemy Ci,
bo w odszkodowaniach jesteśmy najlepsi

Dowiedz się więcej

>> BEZPŁATNA WYCENA ODSZKODOWANIA - WYBIERZ RODZAJ SZKODY<<
 

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć bliskiej osoby na skutek wypadku to niewiarygodna strata dla członków rodziny. Cierpienie spowodowane nagłym odejściem ukochanej osoby odbija kolosalne piętno na psychice, zdrowiu i dalszym życiu rodziny. Nie da się ukryć, że śmierć często ingeruje też w sferę nie tylko bezpieczeństwa emocjonalnego, ale też finansowego. Dlatego należy podkreślać, że bliskim po stracie członka rodziny przysługuje szeroki katalog świadczeń odszkodowawczych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. To roszczenie, które umożliwia uzyskanie znacznej wysokości rekompensaty. Kancelaria Kompensja to zespół ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie w branży odszkodowawczej. Kompleksowo i profesjonalnie zajmujemy się prowadzeniem każdej zleconej sprawy. Szczycimy się wieloma pozytywnymi referencjami od zadowolonych Klientów.

>>>ZOBACZ JAK DZIAŁAMY<<<

 

Wysokie zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej to szansa na pewniejsze spoglądanie w przyszłość

Osoby, które straciły w wypadku członka rodziny mają prawo wystąpić o należne świadczenia odszkodowawcze, w tym zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Podmiotem, który jest zobowiązany do wypłaty roszczeń jest zakład ubezpieczeń, u którego sprawca wykupił polisę ubezpieczeniową OC. W sytuacji, gdy winny nie został ustalony lub zbiegł z miejsca zdarzenia należne roszczenia wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej ustalana jest zawsze z uwzględnieniem straty, jaką poniosła dana osoby i wpływu zdarzenia na jej dalsze życie. Żadne przepisy prawa nie nakreślają o jakie środki pieniężne powinien ubiegać się poszkodowany. Jedyną podpowiedzią jest bieżące orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach. Kompensja skutecznie i bezpłatnie nakreśla możliwości odszkodowawcze podczas weryfikacji sprawy. Zachęcamy Państwa do skorzystania z darmowej porady prawnej. Gwarantujemy, że z nami uzyskają Państwo najwyższe zadośćuczynienie za śmierć w wypadku.

Zadośćuczynienie – czym ono jest?

W prawie polskim jest to jeden z dwóch sposobów wyrównania szkody niemajątkowej. Innymi słowy, zadośćuczynienie pieniężne jest świadczeniem mającym na celu zrekompensowanie krzywdy. Polega ona na naruszeniu prawa do życia w rodzinie oraz rekompensacie bólu spowodowanego stratą najbliższej osoby.

Poniesiona krzywda spowodowana przez jej śmierć w wypadku komunikacyjnym, odczuwana jest przede wszystkim w sferze psychicznej osoby, która może ubiegać się o kwotę zadośćuczynienia. Mimo to przejawy takiego cierpienia można dostrzec w świecie zewnętrznym osoby poszkodowanej śmiercią najbliższej osoby. Również ma to przełożenie na istniejące więzi między najbliższymi osobami. Dopiero prawidłowo stwierdzony i oceniony rodzaj mającej miejsce więzi rodzinnej umożliwia ocenę krzywdy jako szkody o charakterze niemajątkowym będącej następstwem utraty najbliższej osoby.  

Czym się cechuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Mówiąc o podstawowych cechach opisywanej instytucji należy stwierdzić, że zadośćuczynienie jest świadczeniem o charakterze pieniężnym mającym na celu załagodzić cierpienia fizyczne oraz psychiczne osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Głównym celem tej instytucji jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanym z poniesioną krzywdą. Śmierć osoby bliskiej w skutek wypadku komunikacyjnego to niewiarygodna strata dla członków rodziny. Cierpienie po nagłym odejściu ukochanej osoby odbija ogromne piętno na psychice, zdrowiu i dalszym życiu rodziny. Nie można ukryć faktu, że śmierć często ingeruje też w sferę nie tylko bezpieczeństwa emocjonalnego, ale też finansowego. Dlatego należy podkreślić, że bliskim po stracie członka rodziny przysługuje szeroki zakres świadczeń odszkodowawczych. Na szczególną uwagę zasługuje właśnie zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. To roszczenie, które umożliwia uzyskanie znacznej wysokości rekompensaty.

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny – co to jest?

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich powstałych kosztów, które są następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest głównym świadczeniem związanym z realizacją obowiązków odszkodowawczych tytułem szkody na osobie płynących między innymi wskutek zdarzeń komunikacyjnych. Opisywane świadczenie związane z wypadkami drogowymi precyzuje art. 445 § 1 k.c. odwołujący się do treści art. 444 § 1 k.c. mówiąc, iż osoba poszkodowana, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd, ewentualnie zakład ubezpieczeń może przyznać odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w wypadku komunikacyjnym.

Osoby uprawnione do uzyskania zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej

Uprawnionymi do żądania kompensaty na podstawie art. 446 § 3 i 4 k.c. są wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, przy czym muszą to być najbliżsi członkowie tej rodziny. Jest to węższy krąg podmiotów niż osoby bliskie, bo ograniczony do członków rodziny, której jednak nie należy określać wyłącznie za pomocą kryterium relacji małżeńskich oraz pokrewieństwa. Obejmuje zatem małżonka i dzieci zmarłego, powinowatych oraz innych krewnych, ale także osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi, na przykład konkubent, jego dziecko. Oczywiście tylko w przypadku, gdy zmarły utrzymywał z nimi stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości.

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie – co warto wiedzieć?

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym to wszelkie roszczenia mające charakter majątkowy, przy czym do kategorii roszczeń majątkowych należy zaliczyć także roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia.

Do przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych stosuje się ogólne zasady przedawnienia określone w art. 118 kodeksu cywilnego, z modyfikacjami wynikającymi z art. 442 k.c. dotyczącymi początku biegu przedawnienia i sposobu liczenia jego terminu.

Przedawnienie roszczeń w razie wyrządzenia szkody na osobie

Artykuł 4421 § 3 k.c. określa odmienny sposób liczenia początku biegu przedawnienia zadośćuczynienia w przypadku wyrządzenia szkody na osobie czynem niedozwolonym. Oznacza to, że zarówno okres 10-letni przedawnienia z art. 4421 § 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego liczony od dnia zdarzenia wywołującego szkodę, jak i okres 20-letni z art. 4421 § 2 k.c. liczony od dnia popełnienia przestępstwa nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

W przypadku, gdy szkoda ujawniła się po upływie 10 lub 20 lat, licząc od daty zdarzenia komunikacyjnego (przestępstwa), to poszkodowany będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia w okresie 3 lat od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do naprawienia tej szkody.

Początek biegu 3-letniego przedawnienia z art. 4421 § 3 kodeksu cywilnego wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:

 • ·       ujawnienia szkody
 • ·       dowiedzenia się o osobie zobowiązanej do naprawienia tej szkody

Jeśli więc poszkodowany wiedział o szkodzie od kilku lat, jednak nie znał jej sprawcy, wówczas dopiero od czasu poznania osoby sprawcy rozpoczyna się bieg przedawnienia.

Jak uzyskać zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej?

Zadośćuczynienia dla osób najbliższych za śmiertelne wypadki drogowe z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które  chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi na skutek poruszania się posiadanego przez niego pojazdu.

Krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu śmierci osoby bliskiej jest dość szeroki.

Według zapisu kodeksu cywilnego obejmuje osoby najbliższe:

 • ·       współmałżonka
 • ·       rodziców
 • ·       dzieci
 • ·       rodzeństwo
 • ·       dziadków
 • ·       konkubinę/konkubenta
 • ·       ojczyma/macochę
 • ·       przyrodnie rodzeństwo
 • ·       dzieci przyjęte na wychowanie

Możliwym jest również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez osoby niezwiązane więzami krwi ze zmarłą osobą. W sprawach o zadośćuczynienie czy odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej istotnym jest trwanie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy zmarłym, a roszczącym. Sprawy, gdzie doszło do śmierci osoby bliskiej są rozpatrywane w sposób bardzo indywidualny.

Podstawę prawną uzyskania zadośćuczynienia w obecnym czasie w Polsce, stanowi art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Zadośćuczynienie nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy. Innymi słowy złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej, a także pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji.

Zadośćuczynienie – wysokość kwoty

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, jeśli nie zostały uznane jako sprawca tego zdarzenia drogowego, mają możliwość zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego rościć między innymi o wypłacenie kwoty zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, uszczerbek na zdrowiu. Wszystkie negatywne konsekwencje, jakie osoba poszkodowana poniosła wskutek wypadku komunikacyjnego powinny zostać zrekompensowane w sposób jak najbardziej pełny oraz adekwatny do rozmiaru szkody. Mówiąc o zasadniczych cechach tego świadczenia powypadkowego, trzeba stwierdzić, że zadośćuczynienie jest:

 • ·       jednorazowe (wypłacane jest co do zasady tylko 1 raz, ponieważ przy wyznaczaniu jego wysokości należy wziąć pod uwagę wszelkie elementy krzywdy, również te, które mogą ujawnić się w przyszłości)
 • ·       jako kompensata pieniężna (konkretna kwota pieniędzy) – zadośćuczynienie wypłacane jest zwykle na konto osoby poszkodowanej lub w formie gotówki
 • ·       zadośćuczynienie ma stanowić formę złagodzenia cierpień fizycznych oraz psychicznych osoby poszkodowanej

Wysokość sumy zadośćuczynienia z reguły jest ustalana w sposób indywidualny, przy tym zależna od bardzo wielu czynników danej sprawy. Zaczynając od konkretnej firmy ubezpieczeniowej, okoliczności danego wypadku komunikacyjnego, kończąc między innymi na tym, czy osoba poszkodowana o odszkodowanie stara się sama, czy też z pomocą profesjonalnej kancelarii prawnej, jak np. Kancelaria Kompensja.

Jakiej wysokości kwoty zasądzają polskie sądy w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej? Poniżej przedstawimy przykład wyroku, w którym osoba poszkodowana straciła osobę bliską - ojca.

Okoliczności wypadku: pasażer pojazdu mechanicznego zmarł na skutek wypadku drogowego. Kierowca oraz pasażer podczas wypadku znajdowali się pod wpływem alkoholu. Postępowanie było bardzo zaskakujące, ponieważ wykazano, iż pasażer był sumiennym i rzetelnym pracownikiem zakładu samochodowego, osobą przyjacielską i pogodną.

Skutki wypadku: śmierć Poszkodowanego wywarła daleko idące skutki w sferze emocjonalnej i psychicznej dzieci. Podczas postępowania likwidacyjnego toczącego się przed STU Ergo Hestia ustalono na wymiar zasądzonego świadczenia przede wszystkim miała wpływ istotna zmiana (pogorszenie) sytuacji życiowej najbliższej rodziny pokrzywdzonego, której skutkiem była utrata osoby dorosłej, samodzielnej i dbającej o finanse rodziny.  Poza czynnikami materialnymi dla wysokości zadośćuczynienia ważne są skutki powstałe w wyniku zdarzenia, które uzewnętrzniły się głównie w sferze psychicznej najbliższej rodziny. W decyzji wskazano, że  stany emocjonalne takie jak: uczucie pustki, brak radości, żal, tęsknota, przeżywanie żałoby  stanowią całkowicie naturalną konsekwencję utraty osoby najbliższej.

Wysokość odszkodowania: ugoda na rzecz dziecka 150 000zł. Na wysokość świadczenia miała wpływ perspektywa, że Poszkodowany był osobą aktywą zawodową, mającą wiele planów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Małżonka nie pracowała, ponieważ zajmowała się domem i sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Zwrot kosztów pochówku

Zwrot kosztów związanych z pogrzebem zmarłej osoby poszkodowanej co do reguły należy się osobie, która faktycznie poniosła te koszta. Obejmuje on wydatki związane z organizacją pogrzebu oraz pochówkiem to znaczy: koszty zakupu zniczy oraz trumny, a także kwiatów i wieńców pogrzebowych. Zwrot ten obejmuje również opłaty związane z ceremonią pogrzebową (w tym ofiarę za posługę kapłańską), koszty nagrobka, koszty zakupu ubrań dla osoby zmarłej oraz odzieży żałobnej dla rodziny, a także opłatę za miejsce na cmentarzu oraz koszty stypy czy innej tego typu uroczystości.

Renta po śmierci osoby bliskiej

Celem renty odszkodowawczej, którą przyznaje się w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym dla dzieci, jest pomoc w uzupełnieniu dochodów osób uprawnionych po śmierci takowej osoby, na której spoczywały wobec dzieci zobowiązania finansowe.

Wysokość takiej renty obliczana jest zawsze indywidualnie i wymaga wielostronnego oraz kompleksowego poznania konkretnych relacji rodzinnych oraz sytuacji życiowej osób uprawnionych. 

>>ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ PORADĘ<<

797-670-906