Skip to content

Uprawnienia osób bliskich w razie śmierci ojca

Gdy wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia spowodowanego ruchem pojazdu mechanicznego nastąpiła śmierć poszkodowanego, przepisy prawne przyznają roszczenia odszkodowawcze określonym osobom poszkodowanym w wyniku śmierci bezpośrednio poszkodowanego, np. żonie lub niezdolnym utrzymać się samodzielnie dzieciom zmarłego. Przesłanką powstania roszczeń odszkodowawczych jest śmierć poszkodowanego w wyniku doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Istotne jest tylko to, aby istniał związek przyczynowy między tymi zdarzeniami, tj. wypadkiem samochodowym a śmiercią.

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym powstają następujące roszczenia przysługujące osobom pośrednio przez to poszkodowanym: o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, o rentę, o jednorazowe odszkodowanie.

Roszczenie o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Jeżeli zmarł ojciec, odpowiedzialny za szkodę posiadacz pojazdu (a w jego miejsce zakład ubezpieczeń) jest obowiązany zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Wynika stąd, że osoba, która koszty te poniosła, ma z tego tytułu bezpośrednie roszczenie do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. W kosztach pogrzebu uwzględnia się m.in. koszty przewiezienia zwłok do miejsca pochowania, zakupu miejsca na cmentarzu, wymurowania grobu. Ponadto uwzględnia się konieczność postawienia nagrobka (pomnika), wykonanie nekrologów, kupienie trumny, wieńców, ubrania dla zmarłego itd. Do kosztów tych należą także wydatki na odzież żałobną noszoną zwyczajowo przez najbliższą rodzinę w czasie pogrzebu i przez pewien czas po zgonie osoby bliskiej oraz koszty poczęstunku dla osób przybyłych na pogrzeb.

Roszczenie o rentę na rzecz osób bliskich

Renta może być przyznana po to, aby wynagrodzić utracone świadczenie alimentacyjne w razie śmierci poszkodowanego na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osobom, którym zmarły ojciec dostarczał środków utrzymania, a osoby te zostały tych środków pozbawione.

Wysokość renty, powinna zależeć od potrzeb uprawnionych dzieci, jak i od możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego ojca. Renta z art. 446 § 2 k.c. ma najczęściej stanowić ekwiwalent utraconego wynagrodzenia za pracę. Renta powinna być przyznana od chwili wyrządzenia szkody. Terminem końcowym przy rencie obligatoryjnej (art. 446 § 2 zd. 1 k.c.) jest czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Należy także uwzględnić, że zmarły pracowałby do osiągnięcia wieku emerytalnego i najprawdopodobniej wówczas obowiązek alimentacyjny by ustał.

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego i zadośćuczynienia z tytułu powstania szkody moralnej

W razie ustalenia, że nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci ojca, najbliższemu członkowi rodziny może być przyznane stosowne odszkodowanie. Ma ono charakter fakultatywny. Uprawnione do odszkodowania są osoby, których sytuacja kształtowała się w pewnej zależności od osoby zmarłego, np. osoby małoletnie, niesamodzielne dzieci, pasierbowie. Z pewnością śmierć ojca, jedynego żywiciela rodziny oznacza zawsze wstrząs ekonomiczny i dotkliwe obniżenie stopy życiowej wszystkich jej członków.

Orzekając o odszkodowaniu w umiarkowanym wymiarze, odpowiadającym aktualnym warunkom ekonomicznym należy mieć na względzie znaczne pogorszenie sytuacji życiowej i rozmiar szkody, ustalając je w wysokości odpowiadającej szkodzie.

Przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego ma na celu zrekompensować krzywdę za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utratą ojca. Naruszenie prawa do życia w rodzinie stanowi dalece większą dolegliwość psychiczną dla małżonki i dzieci niż w przypadku innych dóbr, a jej skutki rozciągają się na całe życie osób bliskich. W przypadku, gdy uprawniony z art. 446 § 4 k.c. stał się osobą samotną i niesamodzielną utrata osoby bliskiej ma zawsze charakter nieodwracalny.

Kancelaria Kompensja zajmuje się pomocą osobom, które na skutek wypadku komunikacyjnego utraciły ojca. Osoby te są w różnym wieku i co za tym idzie na różnym etapie życia. Naszym zadaniem jest poprowadzenie postępowania w takim stopniu, żeby uzyskać możliwie najwyższe świadczenia. Prawnicy prowadzą każde postępowanie w sposób indywidualny, uwzględniając potrzeby poszczególnych osób, które doświadczyły traumatycznych przeżyć. W przypadku śmierci ojca Kompensja zakończyła sprawę z sukcesem. Prawnicy wyegzekwowali bowiem roszczenie rzędu 200.000 zł uwzględniając wszystkie powyżej wskazane roszczenia.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<