Skip to content

Krzywda

Życie ludzkie jest wartością bezcenną i żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować krzywdy wyrządzonej utratą osoby bliskiej, w związku z czym celem zadośćuczynienia jest jedynie złagodzenie doznanych cierpień i wyrządzonej krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia musi być adekwatna w tym znaczeniu, że powinna uwzględniać – z jednej strony rozmiar doznanej przez poszkodowanego krzywdy, z drugiej zaś – powinna być utrzymana w rozsądnych granicach odpowiadających aktualnym warunkom i stopie życiowej społeczeństwa, zaś zindywidualizowana ocena tych kryteriów pozostawiona jest uznaniu osobie przyznającej zadośćuczynienie w postępowaniu prze Ubezpieczycielem lub w procesie.

Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia

Miarkując wysokość należnego powodom, w oparciu o art. 446 § 4 k.c. zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przez śmierć osoby bliskiej, należy mieć na uwadze kompensacyjny charakter tego świadczenia, aktualną stopę życiową społeczeństwa rzutującą pośrednio na wymiar tego świadczenia, a przede wszystkim rozmiar krzywdy, oceniany przez pryzmat dramatyzmu doznań poszkodowanych po śmierci osoby bliskiej, ich poczucia osamotnienia i pustki, cierpień moralnych i wstrząsu psychicznego, rodzaju i intensywności więzi łączącej każdego z poszkodowanych ze zmarłym, wystąpienia zaburzeń będących skutkiem utraty osoby bliskiej (nerwicy i depresji), roli w rodzinie pełnionej przez zmarłego, stopnia w jakim każdy z powodów będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności powodów do zaakceptowania tej rzeczywistości, a także przez pryzmat leczenia doznanej traumy i wieku każdego z poszkodowanych.

Kto jest uprawniony do uzyskania zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej

Zobowiązany do naprawienia szkody na podstawie art. 446 § 3 i 4 jest podmiot, który według reguł określonych dla danego zdarzenia szkodzącego ponosi odpowiedzialność deliktową za śmierć bezpośrednio poszkodowanego. Uprawnionymi do żądania kompensaty na podstawie art. 446 § 3 i 4 k.c. są wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, przy czym muszą być to najbliżsi członkowie tej rodziny. Jest to węższy krąg podmiotów niż osoby bliskie, bo ograniczony do członków rodziny, której jednak nie należy definiować wyłącznie za pomocą kryterium relacji małżeńskich i pokrewieństwa. Należy więc sądzić, że obejmuje małżonka i dzieci zmarłego, innych krewnych, powinowatych, ale także osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi (np. konkubent, jego dziecko), jeżeli zmarły utrzymywał z nimi stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową.

Wysokość zadośćuczynienia przyznawana przez Zakłady Ubezpieczeń

Osoby uprawnione do dochodzenia roszczeń po śmierci osób bliskich to przede wszystkim małżonek/małżonka, matka, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie i wnuki. Zadośćuczynienie należne małżonce/małżonkowie powinno wynosić 100.000 zł,  matce osoby zmarłej powinno wynosić 150.000 zł, dziecku 150.000 zł, rodzeństwu w graniach 50.000 zł,  zaś dziadkom i wnukom w granicach – 30.000 zł. Kwoty te, plasują się w górnych granicach zasądzanych zadośćuczynień, niemniej nie są wygórowane.

Każda z wypłat zależy od specyfiki sprawy i wszystkich okoliczności, które miały wpływ na wysokość zadośćuczynienia. Na uwagę zasługuje okoliczność, że każda ze spraw jest inna. Dlatego też miarkując jego wysokość należy rozpatrywać wszystkie kryteria o których wspomniano powyżej. Zakłady Ubezpieczeń, jak również sędziowie mogą szacować rekompensatę po śmierci osoby bliskiej indywidualnej, natomiast zwyczajowo przyjęto, że w podobnych przypadkach można zasądzać, bądź przyznawać podobne kwoty zadośćuczynień. Nie należy traktować tego za regułę, ponieważ szkody w postaci utraty osoby najbliższej nie da się oszacować w pieniądzu, można jedynie przyznać kwotę zadośćuczynienia, która chociaż w małym zakresie złagodzi ból.

Prawnicy Kompensja specjalizują się w dochodzeniu roszczeń, w tym szczególnie zadośćuczynień po śmierci osób bliskich. Kwoty, które są egzekwowane są sprawiedliwe i mają charakter kompensacyjny. Indywidualne podjęcie do klienta i profesjonalizm sprawiają, że z całym przekonaniem można powiedzieć, że egzekwujemy możliwe najwyższe świadczenia zarówno na drodze polubownej i jak w procesie sądowym. 

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<