Skip to content

Śmierć członka rodziny w wypadku drogowym to niewątpliwe strata, która niesie ze sobą ogromny ból, cierpienie oraz krzywdę. Rekompensata finansowa w takich zdarzeniach często stanowi jednak formę pomocy, która ma istotny wpływ na poprawę pogorszonej sytuacji życiowej poszkodowanych. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych daje możliwość roszczenia o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Tragiczna śmierć matki – odszkodowanie i zadośćuczynienie

W przypadku tragicznego wypadku jednego z rodziców, a w analizowanej sytuacji matki, osobami uprawnionymi do odszkodowania są dzieci poszkodowanej. Warto zaznaczyć iż przepisy prawa dają możliwość uzyskania takiej rekompensaty również dzieciom przysposobionym lub przyjętym na wychowanie.

Jednym z roszczeń za śmierć bliskiej osoby, jest zadośćuczynienie. Zgodnie z Art. 446. § 4. KC „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Jest to jednorazowa forma rekompensaty za pogorszoną sytuację życiową dzieci poszkodowanej. Jego zadaniem jest przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, naprawienie poczucia bezradności oraz wszelkich negatywnych następstw wypadku zarówno w aspekcie materialnym jak i niematerialnym.

Dodatkowo z Art. 446. § 3. KC „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.”

Stosowne odszkodowanie za śmierć matki to podobnie jak zadośćuczynienie, jednorazowa forma rekompensaty wypłacana najbliższym zmarłego poszkodowanego, po śmierci którego nastąpiło po ich stronie znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Stosowne odszkodowanie za śmierć matki jest roszczeniem samodzielnym, czyli każda z osób uprawnionych do odszkodowania ma własne indywidualne roszczenie z tego tytułu i jego wypłata realizowana jest na rzecz każdego z uprawnionych oddzielnie. Co odo zasady służy ono przede wszystkim dzieciom i współmałżonkowi poszkodowanego, ale w kręgu osób najbliższych znajdują się również rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo.

Również w myśl Art. 446. § 1. KC „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”, a także w indywidualnych sytuacjach wypłaty renty.

Dzieci po śmierci matki, zwłaszcza jeżeli nie są jeszcze pełnoletni, tracą nie tylko opiekę rodzica ale również bardzo istotną pomoc materialną. Art. 446. § 2 KC mówi:„Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.”

Reasumując, katalog roszczeń dla dzieci zmarłej w tragicznym wypadku matki jest bardzo szeroki. Jeżeli w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem lub w procesie sądowym odpowiednio i rzetelnie wykaże się oraz uzasadni silne więzi emocjonalnej i relacje rodzinne między dziećmi, a zmarłym w wypadku rodzicem, jest szansa na uzyskanie możliwe najwyższej rekompensaty materialnej.

Pamiętajmy jednak, że roszczenia te mają nam zrekompensować stratę bliskiej osoby w jak najwyższym stopniu, aczkolwiek adekwatnie do pogorszonej sytuacji życiowej. Roszczenia stosownego odszkodowania  po śmierci matki oraz zadośćuczynienia nie jest formą wzbogacenia się, a jedynie koniecznym środkiem naprawy naruszonych dóbr osobistych. Warto o tym pamiętać uzyskując odszkodowanie po śmierci matki.

Jeżeli w ciągu ostatnich 20 lat straciłeś w wypadku bliskiego członka rodziny, zadzwoń i zapytaj Naszego specjalisty o najwyższe odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby . Kompensja odszkodowania- + 48 797 – 670 – 906.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Wysokie odszkodowanie po śmierci matki jest z naszą pomocą w zasięgu ręki.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe