Odszkodowanie z OC za częściową utratę słuchu w wyniku wypadku komunikacyjnego

Częściowa utrata słuchu po wypadku stanowi bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanego, skutkujący często wyłączeniem go z życia osobistego i zawodowego.

Uraz ten skutkuje powstaniem niejednokrotnie ponad kilkunastoprocentowym uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia jego uszkodzenia. Poszkodowany uzyskuje prawo do skierowania roszczeń nie tylko o zadośćuczynienie, ale również o odszkodowanie, rentę, pokrycie kosztów rehabilitacji, opieki, zwrot kosztów leczenia, a także zwrot utraconych dochodów.

Zakres wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z doznaniem częściowej utraty słuchu wynosi do kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Częściowa utrata słuchu niejednokrotnie jest skutkiem wypadku komunikacyjnego, ale równie często jest skutkiem wypadku przy pracy  lub choroby zawodowej.

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy pracownik może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, a  w razie niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje także renta. Jeżeli zdarzenia kwalifikowane jako wypadek przy pracy stanowi jednocześnie czyn niedozwolony (np. poprzez świadome przekraczanie przez pracodawcę regulaminowych norm hałasu, niezapewnienie odzieży i sprzętu ochronnego) sprawca ponosi jednocześnie odpowiedzialność deliktową. W takim przypadku odpowiedzialność gwarancyjną ponosi niejednokrotnie Ubezpieczyciel z tytułu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej.

W przypadku doznania szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego Poszkodowany może uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy sprawcy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania

Dla oceny wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania znaczenie mają: wiek osoby Poszkodowanej, rodzaj i charakter wykonywanej pracy, stan psychiczny, zakres utraty słuchu i możliwości poprawy laryngologicznej i funkcjonalnej.

Osoby, które doznały tak poważnych obrażeń mają bardzo duże potrzeby w zakresie ich prawidłowej rehabilitacji i opieki. Szczególnie ważne jest w tym przypadku odpowiednie sprecyzowanie roszczeń i ich późniejsze udokumentowanie.

Zespół Naszej Kancelarii w przypadku osób z tak poważnymi obrażeniami stara się pomóc nie tylko skierować odpowiednie roszczenia, ale także podjąć niezbędne działania w zakresie rehabilitacji i dalszego leczenia oraz pozyskania jego finansowania.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<