Skip to content

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody powstałej na skutek wypadku komunikacyjnym zależy od sytuacji zdrowotnej osoby poszkodowanej. W toku postępowania należy zgromadzić potrzebne dokumenty w celu ustalenia odpowiedzialności sprawcy a także dokumentację medyczną osoby poszkodowanej. Osoba poszkodowana zgłaszająca szkodę na osobie w trakcie leczenia powinna dosyłać do zakładu ubezpieczeń sprawcy dokumentację medyczną dotyczącą kontynuacji leczenia, faktury dotyczące poniesionych kosztów na zakup leków, leczenia specjalistycznego czy rehabilitacji.

Wypłata odszkodowania

W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń powinien poinformować poszkodowanego o ewentualnych brakach w złożonej dokumentacji. Decyzja o wypłacie świadczenia wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów do zakładu ubezpieczeń. Kwota bezsporna, stanowi część roszczenia uznanego przez ubezpieczyciela należnego osobie poszkodowanej.

Kolejne kwoty odszkodowań wypłacane są na podstawie dosyłanej dokumentacji. Zakład ubezpieczeń może skierować poszkodowanego na badanie lekarskie, które ma na celu określenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu. W trakcie takiego badania weryfikowane są również następstwa wypadku komunikacyjnego mających wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Przyjęcie kwoty bezspornej przez osobę poszkodowaną nie zamyka drogi do skutecznego dochodzenia dalszych roszczeń.

Powierzenie prowadzenia likwidacji szkody profesjonalnej kancelarii mającej doświadczenie w procesach negocjacyjnych z zakładem ubezpieczeń znacznie skraca czas oczekiwania na wypłatę najwyższego możliwego do uzyskania odszkodowania.

Dochodzenie dalszych roszczeń nie będzie możliwe w sytuacji, kiedy podpiszemy z zakładem ubezpieczeń podpiszemy ugodę.

Zgłaszając się o poradę do profesjonalnej kancelarii odzyskującej odszkodowania mamy pewność uzyskania należnych roszczeń.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą urazów powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<