Skip to content

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku

Odszkodowania za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Wskazana konstrukcja prawna pozwala na gwarancję wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego  z tytułu śmierci osoby bliskiej jest dość szeroki. Obejmuje osoby najbliższe, według zapisów Kodeksu Cywilnego:

– współmałżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, konkubinę / konkubenta, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie, a także inne osoby, które ze zmarłym utrzymywały stałą więź emocjonalną

Jakie roszczenia?

Żona po śmierci męża na skutek wypadku komunikacyjnego ma szereg roszczeń, które może skierować do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiąc o odszkodowaniu za śmierć męża po wypadku komunikacyjnym mówimy o następujących roszczeniach:

  • zadośćuczynienie za krzywdę niematerialną – jego wysokość uzależniona jest m.in. od rodzaju więzi emocjonalnej, posiadaniu dzieci na wychowaniu, sposobu przeżywania żałoby oraz jej długotrwałości;
  • stosowne odszkodowanie – jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej osoby bliskiej. Znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej polegać może na utracie możliwości uzyskania pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychowaniu dzieci itd., ale należy zwrócić uwagę, że celem tego świadczenia jest przede wszystkim naprawienie szkody majątkowej, powstałej na skutek śmierci poszkodowanego, jednakże nie wyklucza uzyskania renty. Istotne znaczenie będzie miał zatem wiek poszkodowanego, jego możliwości zarobkowe, oraz to w jakim zakresie zmarły faktycznie przyczyniał się do utrzymywania oraz zaspokajania materialnych potrzeb rodziny. Dla oceny wysokości możliwego do pozyskania odszkodowania po śmierci męża konieczne jest ocena sytuacji majątkowej rodziny.
  • renta – stosownie do tego przepisu, osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Renty po zmarłym mężu z polisy OC może żądać Żona z dziećmi. Sposób i wysokość jej wyliczenia zależna jest od wielu czynników i niejednokrotnie wymaga konsultacji z pełnomocnikiem.
  • zwrot kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł.

Przedawnienie powyższych roszczeń co do zasady wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r.

Możliwość pozyskania odszkodowania za śmierć męża po wypadku komunikacyjnym pozwala sprostać kolejnym trudnościom życiowym, choć w minimalnym stopniu pomóc w rozwiązaniu napiętrzających się problemów. Zespół Naszej Kancelarii, kierując się empatią oraz pełnym profesjonalizmem pozwoli Państwu na uzyskanie odszkodowania bez zbędnego angażowania Państwa w zawiły proces likwidacji szkody. 

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<