Skip to content

Kto jest uprawniony do uzyskania zadośćuczynienia po śmierci rodziców

Zobowiązany do naprawienia szkody na podstawie art. 446 § 3 i 4 jest podmiot, który według reguł określonych dla danego zdarzenia szkodzącego ponosi odpowiedzialność deliktową za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, a w konsekwencji śmierć bezpośrednio poszkodowanego. Uprawnionymi do żądania kompensaty są wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, przy czym najbardziej poszkodowanymi są rodzie, którzy na skutek wypadku komunikacyjnego stracili dziecko. Jest to węższy krąg podmiotów którego nie należy definiować wyłącznie za pomocą kryterium relacji małżeńskich i pokrewieństwa. Podstawą do uzyskania odszkodowania jest kwestia utrzymywania stosunków rodzinnych i pozostawanie faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową.

Zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i renta

Rodzina jako związek najbliższych osób, które łączy szczególna więź wynikająca najczęściej z pokrewieństwa i zawarcia małżeństwa, podlega ochronie prawa. Dotyczy to odpowiednio ochrony prawa do życia rodzinnego, obejmującego istnienie różnego rodzaju więzi rodzinnych. Więzi te stanowią fundament prawidłowego funkcjonowania rodziny i podlegają ochronie prawnej (art. 18 i 71 Konstytucji RP, art. 23 k.r.o.). Więź rodzinna odgrywa doniosłą rolę, zapewniając członkom rodziny wzajemne wsparcie, obejmujące sferę materialną i niematerialną. Więź między rodzicami a dziećmi oraz między małżonkami jest jedną z silniejszych więzi międzyludzkich. Nagłe rozerwanie tej więzi przez spowodowanie śmierci rodziców stanowi źródło głębokiej krzywdy.

Użyte w art. 446 § 4 k.c. wyrażenie “odpowiednia suma” zawiera już w sobie pojęcie niemożności ścisłego ustalenia zadośćuczynienia ze względu na istotę krzywdy. Dlatego przy ustaleniu zadośćuczynienia nie stosuje się automatyzmu, a każda krzywda jest oceniana przez pryzmat konkretnych okoliczności sprawy. Tracimy bowiem nie tylko wparci emocjonalne, ale również

Strata obojga rodziców w wypadku komunikacyjnym

Zakres możliwych do uzyskania kwot zadośćuczynienia to od ok. 50 tysięcy nawet do kilkuset tysięcy złotych. Szczególnie traktowane są przypadki gdy rodzice, utrzymywali razem rodzinę i co za tym idzie pomagali finansowo dzieciom zapewniając im dobre życie. W takich przypadkach możliwe jest uzyskanie również renty alimentacyjnej. Wszystkie wymienione wyżej roszczenia muszą być udokumentowane, ponieważ to na roszczącym, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego spoczywa ciężar udowodnienia.

Renta może być przyznana po to, aby wynagrodzić utracone świadczenie alimentacyjne w razie śmierci rodziców na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osobom, którym zmarli rodzice dostarczali środków utrzymania, a osoby te zostały tych środków pozbawione.

Wysokość renty, powinna zależeć od potrzeb uprawnionych dzieci, jak i od możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłych rodziców. Renta z art. 446 § 2 k.c. ma najczęściej stanowić ekwiwalent utraconego wynagrodzenia za pracę. Renta powinna być przyznana od chwili wyrządzenia szkody. Terminem końcowym przy rencie obligatoryjnej (art. 446 § 2 zd. 1 k.c.) jest czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Należy także uwzględnić, że zmarły pracowałby do osiągnięcia wieku emerytalnego i najprawdopodobniej wówczas obowiązek alimentacyjny by ustał.

Podstawa prawna

W judykaturze utrwalił się pogląd, że jeżeli śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed 3 sierpnia 2008 r. (wejście w życie art. 446 § 4 k.c.), to najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. (por. wyrok SN z dnia 11 maja 2011 r., I CSK 621/10, oraz uchwała SN z dnia 22 października 2010 r., III CZP 76/10.

Dział prawny Kompensja specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń o zadośćuczynienie. Sprawy dotychczas prowadzone dotyczyły kręgu osób uprawnionych, jednakże różniły się trudnością, z uwagi na prowadzone postępowanie karne i ustalenie osoby wyłącznie winnej za spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Monitorowanie postępowania karnego ma bardzo istotny wpływ na dalszy bieg roszczeń, które kierowane są do Towarzystwa Ubezpieczeń. Wiele Kancelarii nie przykłada do tego uwagi, bagatelizując tę okoliczność. Kompensja czuwa nad dobrem osób, które zgłaszają się do nas po pomoc. Z racji tego, że każda ze spraw nacechowana jest indywidualizmem, staramy się wspierać te osoby, ponieważ w momencie starty osoby bliskiej niejednokrotnie tracimy kontrolę nad codziennym życiem i potrzebujemy merytorycznego wsparcia między innymi w zakresie uzyskania zadośćuczynienia po rodziców.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<