Skip to content

Z reguły finansowa rekompensata dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych to świadczenia, które wypłaca ubezpieczyciel OC kierowcy, który został uznany winnym za wypadek. Pieszy, rowerzysta, kierowca, również pasażer sprawcy wypadku może liczyć na odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Przed złożeniem projektu wniosku roszczeniowego doubezpieczyciela warto się jednak orientować, jakiego rodzaju świadczenia nam przysługują oraz kiedy możemy otrzymać odszkodowanie powypadkowe, a kiedy zadośćuczynienie?

Na co dzień często mylone pojęcia, a z perspektywyposzkodowanego dwa różne roszczenia, dlatego w dzisiejszym opracowaniu postaramy się wyjaśnić czym są wyżej wspomniane świadczenia i wjakich sytuacjach powinniśmy wystąpić o nie do ubezpieczyciela.  Na początek zapoznajmy się z definicją.

Odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie z oc to rekompensata za pogorszoną sytuację życiową i finansową poszkodowanego po wypadku. Obejmuje zwrot wszelkich kosztów poniesionych na leczenie urazu, będącego skutkiem zdarzenia, w tym:

  • koszt zakupu leków, środków opatrunkowych i urządzeń rehabilitacyjnych,
  • kosztów związanych z pobytem w szpitalach, placówkach medycznych, wizyt u specjalistów również kosztów związanych z dojazdami do ww. miejsc,
  • kosztów związanych z dodatkową opieką poszkodowanego podczas leczenia, również kosztów związanych z koniecznością przystosowania mieszkania do codziennego życia, czy kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Odszkodowanie za wypadek, to również finansowa rekompensata za szkody rzeczowe. Za uszkodzony pojazd poszkodowany może starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy kolizji / wypadku. Na podstawie analizy szkody przez rzeczoznawcę, dostajemy wykaz zniszczonych elementów auta razem zwyceną zwrotu, które proponuje ubezpieczyciel.

Zadośćuczynienie z OC

Kolejne roszczenie, które może otrzymać poszkodowany to zadośćuczynienie. Podobnie jak odszkodowanie, rekompensuje pogorszoną sytuację życiową, jednak bardziej z perspektywy niematerialnej, niż finansowej. Jeżeli poszkodowany po wypadku odczuwał cierpienie zarówno psychiczne jak i fizyczne, krzywdę moralną, a jego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu, należy stwierdzić iż formą naprawy poniesionej krzywdy, jest właśnie roszczeniezadośćuczynienia.

Reasumując, odszkodowanie komunikacyjne to w rzeczywistości katalog roszczeń, rekompensaty finansowej za powstałe szkody zarówno osobowe jak i rzeczowe będące skutkiem wypadku. Szczegółowa analiza sprawy oraz ocena wielkość i rodzaj poniesionej straty pozwala na uzyskanie odszkodowania za wypadek bądź zadośćuczynienia w kwotach adekwatnych i możliwe jak najwyższych.

odszkodowanie