Skip to content

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje poszkodowanym, którzy w wyniku wypadku komunikacyjnego doznali obrażeń ciała oraz pogorszenia sytuacji życiowej. Roszczenia te wypłacane są z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku, a w przypadku braku OC lub ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia, odpowiedzialność powypadkową przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to m.in.:

  • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów czy opieki osób trzecich,
  • zadośćuczynienie za poniesiony ból oraz cierpienie psychiczne i fizyczne, w tym również rekompensata za pogorszoną sytuację życiową poszkodowanego.

Dzięki pełnej rekompensacie, poszkodowany ma szansę nie tylko uzyskać środki na bieżącą rehabilitację, czy niezbędne zabiegi medyczne, ale również otrzymać świadczenia, które pomogą mu naprawić pogorszoną sytuację życiową. Poszkodowani w skutek wypadku nierzadko muszą rezygnować z wielu planów życiowych, czy planów w zakresie pracy zawodowej.

Kiedy jednak poszkodowany może starać się o odszkodowanie? Czy przepisy prawa przewidują jakieś terminy? Okazuje się, że tak. Przedawnienie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu to czas kiedy takie roszczenie nie przysługuje. Zgodnie z regulacjami, poszkodowany ma określony czas od dnia wypadku na to aby złożyć wniosek do ubezpieczyciela. W zależności od rodzaju zdarzenia oraz wielkości obrażeń, może obejmować okres 3 lub 20 lat.

Jeżeli poszkodowany odniósł obrażenia, dla których hospitalizacja nie przekraczała 7 dni, a czyn (spowodowanie wypadku) został zakwalifikowany jako wykroczenie, wówczas poszkodowany ma 3 lata na to aby zgłosić do ubezpieczyciela wniosek o uzyskanie odszkodowania. Okres 20 letni natomiast odwołuje się do zdarzeń, w których poszkodowany hospitalizowany był powyżej 7 dni, a czyn sprawcy został zakwalifikowany jak zbrodnia. Przykładem takiego zdarzenia jest wypadek śmiertelny. W takich okolicznościach z urzędu uruchamiane jest postępowanie wyjaśniające, natomiast wobec sprawcy postępowanie karne. Odszkodowanie za śmierć może otrzymać rodzina zmarłego, ale również osoby które nie były z poszkodowanym związane więziami krwi. Zadośćuczynienie bowiem to roszczenie, które przysługuje jako rekompensata pogorszonej sytuacji życiowej po stracie bliskiego członka rodziny. Jeżeli osoba, która rości o odszkodowanie wykaże bliskie relacje oraz więzi emocjonalne z poszkodowanym wówczas ma podstawę aby również jako osoba niespokrewniona uzyskać należne odszkodowanie.

Przedawnienie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest instytucją, która daje poszkodowanemu czas na to aby w stosownym i odpowiednim dla siebie czasie zgłosić wniosek o wypłatę należnego odszkodowania. Dodatkowo przepisy prawa dają również możliwość aby ten okres wydłużyć. Do przerwania biegu przedawnienia roszczeń wobec ubezpieczyciela wystarczy zgłoszenie wypadku czy innego zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  • przez wszczęcie mediacji.

Warto zaznaczyć, iż po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jednak w sytuacji gdy bieg przedawnienia zostanie przerwany jak powyżej przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem, przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie biegnie na nowo dopiero po zakończeniu postępowania.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku i masz wątpliwości jaki jest termin przedawnienia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w twojej sprawie, zadzwoń po bezpłatną poradę prawną +48 797 670 906.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<