W związku z tym, że liczba wypadków komunikacyjnych na terenie naszego kraju nadal nie jest mała, wciąż bardzo dużo osób poszkodowanych dzwoni do Nas z pytaniami dotyczącymi możliwości dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy albo zadośćuczynienie pieniężnego.

Należy podkreślić, że pojawiające się pytania zaczynają się od najprostszych – dotyczących terminów przedawnienia ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe, czy kręgu osób uprawnionych do starań o roszczenia odszkodowawcze, do bardzo skomplikowanych – dotyczących bardzo szczegółowych kwestii prawnych, a także medycznych.

W związku z tym, że w Kancelarii Kompensja pracują doświadczeni specjaliści, zawsze chcący pomóc osobom poszkodowanym – Kancelaria Kompensja udziela całkowicie BEZPŁATNYCH porad prawnych dotyczących odszkodowania, a także przeprowadzana darmową analizę sprawy, tak aby wskazać potencjalnemu klientowi możliwości dalszego działania w sprawie o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, czy inne świadczenia powypadkowe.

3 lata od momentu kolizji – ten termin obowiązuje w pozostałych przypadkach, gdzie nie było wyroku (umorzenie, wykroczenie, wypadek w pracy/rolnictwie itp.) lub 3 lata od momentu wydania ostatniej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego (w przypadku wykroczeń).

20 lat od wypadku – tj. wszystkie wypadki ze skutkiem śmiertelnym lub zdarzenia z dużymi obrażeniami ciała (musi być wyrok lub warunkowe umorzenie postępowania).

W przypadku, gdy poszkodowanym jest osoba małoletnia, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem lat dwóch od dnia uzyskania przez nią pełnoletności.

W związku z tym, że termin przedawnienia dotyczący ubiegania się o uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest niezwykle istotny z punktu widzenia dochodzenia roszczeń powypadkowych (między innymi kwestia przeprowadzenia jak najbardziej właściwego postępowania dowodowego) – zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania swoich spraw do bezpłatnej analizy dla Kancelarii Kompensja, nim upłynie przewidziany prawem bieg terminu przedawnienia.

Tak. Osoba poszkodowana nie musi, a nawet nie powinna czekać do zakończenia leczenia, aby zgłosić szkodę na osobie. Mając dokumenty z policji, prokuratury czy sądu potwierdzające iż jesteśmy poszkodowani oraz pierwszy dokument ze szpitala (tzw. wypis ze szpitala) możemy już zgłosić szkodę. W wypadku gdy mamy do czynienia z długotrwałym leczeniem które może trwać rok i dłużej dochodzi do takiej sytuacji że w pewnym momencie już nie mamy się za co leczyć. Taka sytuacja nie sprzyja powrotom do zdrowia. Jest jeszcze jeden ważny aspekt tej sprawy. Przez cały okres leczenia bez nadzoru i kontaktu z firmą odszkodowawczą często dochodzi do sytuacji gdy bezpowrotnie tracimy możliwość gromadzenia niektórych ważnych dokumentów czy rachunków. Wynika to po prostu z niewiedzy osób poszkodowanych. 

Warto zwrócić uwagę, że im szybciej zaczniemy ubiegać się o uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, tym większa szansa, że jego wysokość może być nawet kilkukrotnie wyższa, niż pierwotnie proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe – o takich przypadkach w działalności Kancelarii Kompensja można przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce >>NASZE SUKCESY<<.

Tak, OC osoby odpowiedzialnej za wypadek komunikacyjny chroni również pasażerów. Zwalnia też kierowcę z wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni. OC pokrywa również koszty naprawy samochodu czy wszelkie straty poniesione przez osoby poszkodowane.

Należy zwrócić uwagę, że oprócz pasażerów o uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego starać się mogą między innymi: kierowcy, piesi, rowerzyści, motocykliści, czy motorowerzyści.

Tak. Odszkodowanie należy się zarówno pasażerom pojazdu poszkodowanego, jak i pasażerom sprawcy.

Kancelaria Kompensja zajmuje się również pomocą w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy (bądź innych świadczeń powypadkowych, takich jak na przykład: zwrot kosztów leczenie, czy zadośćuczynienie) dla pasażerów, którzy ucierpieli w danym wypadku komunikacyjnym.

Tak. Jeżeli doznaliśmy obrażeń ciała jest możliwe uzyskanie pełnego odszkodowania, nawet w momencie spowodowania wypadku przez osobę z rodziny.

Należy podkreślić, że jeżeli niemożliwa jest wypłata kwoty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, to kwotę świadczenia powypadkowego wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Tak. Kompensja pomoże w uzyskaniu odszkodowania. Poszkodowany otrzyma świadczenie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Z punktu widzenia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (np. odszkodowania z OC sprawcy, czy zadośćuczynienia) szczególnie istotne jest to, aby nasze roszczenie nie uległo przedawnieniu, dlatego kancelaria odszkodowawcza Kompensja zachęca do zgłaszania swoich spraw w celu ich wstępnej, bezpłatnej analizy, po to aby przedstawić klientowi dalsze możliwe kroki dotyczące postępowania w danej sprawie o odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku komunikacyjnym.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. W przypadku, jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zależy od toczącego się postępowania karnego.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wiąże się ze wzrostem składki OC na kolejny rok ubezpieczenia. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może wystąpić do sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania tzw. regres. Ubezpieczyciel występuje z regresem jeżeli kierujący:

  • Wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • Wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa.
  • Nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;zbiegł z miejsca zdarzenia.

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej szczególnie istotne jest to, że gdy sprawca wypadku komunikacyjnego nie ma ważnego ubezpieczenia OC, to pieniądze dla osoby poszkodowanej wypłacane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku, gdy poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku, przysługują następujące roszczenia:

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja zajmuje się pomocą w dochodzeniu wszystkich wyżej wymienionych świadczeń po wypadku komunikacyjnym. Warto zapoznać się z opiniami na temat naszej pracy, które można przeczytać w zakładce na naszej stronie internetowej >>OPINIE<<.

Nie, w każdej sprawie Poszkodowany może odwołać się od decyzji lub złożyć pozew do sądu.

Kancelaria Kompensja pomaga klientom, którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponowało zaniżone odszkodowanie. Jeżeli jest to tylko możliwe i uzasadnione, dążymy do ugodowego załatwienia sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. W uzasadnionych przypadkach pomagamy w dochodzeniu odszkodowania/zadośćuczynienia także na drodze postępowania sądowego.

Nasze biuro odszkodowawcze już wiele razy uzyskiwało kwoty świadczeń powypadkowych kilkukrotnie wyższe, niż pierwotnie proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, które zostały spowodowane przez pijanych kierowców mogą otrzymać pełną kwotę odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

W takiej sytuacji Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, które wypłaciło kwotę odszkodowania osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, przysługuje regres wobec pijanego sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Często się zdarza, że w przypadku kolizji, jej uczestnicy, nie chcąc zbyt długo oczekiwać na przybycie jednostki policji, decydują się na spisanie oświadczenia o przebiegu kolizji. Takie załatwienie sprawy jest zazwyczaj korzystne dla obu stron, gdyż pozwala zaoszczędzić czas, jaki i punkty karne sprawcy. Należy jednak pamiętać o tym, iż takie rozwiązanie niesie za sobą pewne ryzyko. Mianowicie w przypadku, gdy ograniczamy się jedynie do oświadczenia sprawcy, musimy dopilnować, aby wszystkie niezbędne informacje i dane uczestników zostały prawidłowo i rzetelnie spisane.

Ważne jest, żeby po wypadku komunikacyjnym, po podjęciu wszelkich niezbędnych działań związanych z kwestiami zdrowotnymi, a także formalnymi – jak najszybciej zgłosić sprawę do kancelarii odszkodowawczej (na przykład takiej jak Kompensja), ponieważ bardzo ważne w procesie dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy jest jak najbardziej pełne i odpowiednie przeprowadzenie postępowania dowodowego, co wraz z upływem czasu od zdarzenia drogowego, jest coraz bardziej trudne.

O świadczenia takie jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie mają prawo starać się osoby, które są osobami bliskimi osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym, z którymi łączyły ją: bliskie relacje oraz więzi.

Powyższa informacja oznacza, że o świadczenia, takie jak odszkodowanie powypadkowe, czy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej mogą starać się osoby, które wiązały więzy krwi z osobą zmarłą w wypadku komunikacyjnym, to jest: rodzeństwo, rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie, ale również dalsi krewni, a także osoby które utrzymywały z osobą zmarłą szczególnie bliskie relacje, np. konkubenci. Wszystkie sytuacje o charakterze rodzinnym powinny być rozpatrywane zawsze całkowicie indywidualnie, zależnie od okoliczności danej sprawy.

Tak, jeżeli zaistnieje taka potrzeba zespół Kancelarii Kompensja pomaga w pozyskaniu niezbędnej dokumentacji medycznej, co umożliwia, sprawne, pełne i jak najbardziej rzetelne przeprowadzenie należytego postępowania dowodowego w procesie ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Specjaliści Kancelarii Kompensja przed podjęciem sprawy dokonują jej wstępnej, bezpłatnej analizy, co wiąże się także często z analizą zgromadzonej dotychczas przez klienta dokumentacji medycznej.

Osobie Poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego za wszystkie obrażenia ciała (oprócz tych stanowiących znikomą krzywdę), które mają związek przyczynowo-skutkowy z danym zdarzeniem komunikacyjnym.

W praktyce należy to rozumieć tak, że za każde uszkodzenie ciała możemy wnosić roszczenia odszkodowawcze. Należy jednak wskazać, że wysokość konkretnego odszkodowania zależna jest od udowodnienia związku uszkodzeń ciała (uszczerbku na zdrowiu – np. złamania kończyn, urazy kręgosłupa) z danym wypadkiem komunikacyjnym, a także rozmiarem i uciążliwością powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego dolegliwości.

Tak. W przypadku śmierci osoby bliskiej polski ustawodawca przewidział wypłatę następujących świadczeń:

  • zadośćuczynienia,
  • stosownego odszkodowania,
  • zwrot kosztów pogrzebu,
  • rentę po osobie zmarłej.

Podstawą do skutecznego uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest prawidłowe wskazanie osoby sprawcy zdarzenia drogowego, a także potrzeba zgłoszenia się bezpośrednio po wypadku drogowym w jakimkolwiek Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po to, aby postawiono odpowiednią diagnozę, a także w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji medycznej, która ma kluczowe znaczenie w dalszym przebiegu sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

W sytuacji, kiedy uda się ustalić sprawcę wypadku komunikacyjnego – powinno się spisać oświadczenie osób biorących udział w zdarzeniu komunikacyjnym. Należy w nim wskazać osobę odpowiedzialną za wypadek komunikacyjnym. Drugą opcją jest zawiadomienie funkcjonariuszy Policji, po to aby sporządzili oni notatkę urzędową z miejsca wypadku komunikacyjnego.

Osoby poszkodowane, które brały udział w wypadku komunikacyjnym niejednokrotnie wymagają oprócz pomocy medycznej, również pomocy prawnej w kwestii dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (na przykład: odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, czy zadośćuczynienia pieniężnego). Polecamy zgłoszenie się do profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest między innymi kancelaria odszkodowawcza Kompensja, w celu uzyskania profesjonalnej oraz kompleksowej pomocy prawnej odnośnie uzyskania możliwie najwyższych kwot roszczeń powypadkowych od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za wszelkie szkody majątkowe, które wynikły ze zdarzenia komunikacyjnego: takie jak uszkodzenie pojazdu, uszkodzenie rzeczy osobistych, ubrań, telefonu, czy przewożonego bagażu, i tym podobnych. Niemniej należy wskazać, że ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) przewiduje określone wyjątki od tej reguły.

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym jest uprawniona do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym do sprawcy wyrządzonej jemu szkody. Odszkodowanie powypadkowe każdorazowo (jest od tej zasady wyjątek) wypłacane jest z ubezpieczenia sprawcy wypadku komunikacyjnego. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieszczęśliwym zdarzeniem – osoba poszkodowana, żeby otrzymać odszkodowanie powinna posiadać polisę od następstwa nieszczęśliwego zdarzenia.

Rodzice osób małoletnich (za osoby małoletnie uważa się dzieci poniżej 18 roku życia) zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa są uważani za ich przedstawicieli ustawowych i mogą w imieniu swoich dzieci starać się o uzyskanie takich świadczeń jak odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, czy też zadośćuczynienie. W sytuacji chęci zawarcia ugody pozasądowej konieczne (wymagane) jest pozyskanie zgody odpowiedniego sądu rodzinnego na dokonanie takiej czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego.

W sytuacji, gdy osobą poszkodowaną jest osoba małoletnia, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem lat 2 od dnia uzyskania przez nią pełnoletności.

Uzyskanie należnego osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym świadczenia zależne jest od wielu czynników, okoliczności danej sprawy, a także ewentualnej skuteczności, reprezentującej osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej (takiej jak na przykład: Kancelaria Kompensja).

Niezwykle istotne jest skuteczne udowodnienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zdarzeniem komunikacyjnym a obrażeniami jakich doznała osoba poszkodowana ubiegająca się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Bardzo ważne jest także zebranie istotnego oraz jak najbardziej szczegółowego materiału dowodowego na potwierdzenie zasadności składanych roszczeń odszkodowawczych, a niejednokrotnie bardzo istotne jest umiejętne poprowadzenie postępowania karnego.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja w związku z bogatym doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu spraw o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego walczy zawsze o możliwie najwyższe kwoty odszkodowań, zadośćuczynień, a także innych świadczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym. Pomagamy także osobom, które w wyniku wypadku komunikacyjnego straciły osobę bliską.

Osoba Poszkodowana, która doznała upadku na śliskim chodniku/schodach ma prawo żądać wypłaty odszkodowania od Zarządcy konkretnego Terenu w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że miało miejsce zaniedbanie.

W konkretnym postępowaniu trzeba wykazać (udowodnić) związek skutkowo – przyczynowy występujący pomiędzy zaniedbaniem ze strony Zarządcy Terenu, a upadkiem oraz doznaniem urazu poniesionego przez osobę Poszkodowaną.

Bardzo ważne znaczenie w takich konkretnych sytuacjach mają następujące dowody: nagrania z monitoringu, zeznania świadków, karta ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, pisma które zostały skierowane do Zarządcy konkretnego Terenu ze wskazaniem określonych zaniedbań występujących po stronie osoby odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie terenu w należytym stanie. Sprawy tego rodzaju są niezwykle skomplikowane, a ich koniec niejednokrotnie ma miejsce na drodze postępowania sądowego.

Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowoduje wypadek komunikacyjny prowadząc samochód bez wymaganych uprawnień, osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym dostanie wypłatę należnego odszkodowania z polisy OC. Następnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wystąpi z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym do osoby (sprawcy wypadku komunikacyjnego), która kierowała samochodem (ew. innym pojazdem) bez wymaganych prawem uprawnień, chcąc odzyskać od niej wypłacone poszkodowanemu pieniądze. W przypadku AC – ewentualny brak prawa jazdy nie oznacza automatycznej odmowy wypłaty odszkodowania. Jeżeli brak wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym nie miał wpływu na powstałą szkodę, odszkodowanie może zostać wypłacone.

Brak prawa jazdy nie znaczy, że automatycznie osoba kierująca pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień zostanie uznany za sprawcę kolizji drogowej. W sytuacji, kiedy kierujący autem zostanie poszkodowany, może on otrzymać wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, pomimo że nie miał prawa jazdy w dniu zdarzenia drogowego.

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – Towarzystwo Ubezpieczeniowe zbada, czy brak uprawnień przyczynił się do danego wypadku komunikacyjnego.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

 

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<