Skip to content

Uszczerbek na zdrowiu

Niejednokrotnie na skutek wypadku komunikacyjnego pasażerowie pojazdu ponoszą poważne obrażenia, skutkujące powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie po wypadku za uszczerbek na zdrowiu pasażera, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym wypłacane jest z polisy OC sprawcy wypadku. Odpowiedzialność sprawcy, a tym samym jego ubezpieczyciela, oparta jest na tzw. zasadzie ryzyka lub zasadzie winy. Istotne jest czy przewóz był odpłatny czy też nie, odpowiednio kształtuje się wtedy odpowiedzialność kierującego wobec pasażera pojazdu.

Art. 436. § 1 k.c. w zw. z art. 435 § 1k.c. kształtuje odpowiedzialność znacznie bardziej rygorystycznie niż art. 415 k.c ( zasada winy ). Wynika z niego bowiem, że istnienie odpowiedzialności jest niezależne od winy sprawcy. Jego odpowiedzialność ma zatem charakter obiektywny- dla jej ustalenia wystarczy wskazanie, ze powstała szkoda i że pozostaje ona w zwykłym związku przyczynowo- skutkowym z ruchem pojazdu (art. 361 k.c.) . Jest to znacznie szersza odpowiedzialność wobec pasażera pojazdu.

Od odpowiedzialność na zasadzie ryzyka można uwolnić się wykazując przynajmniej jedną z okoliczności egzoneracyjnych:

  • wyłączna wina poszkodowanego;
  • wystąpienie szkody z winy osoby trzeciej;
  • siła wyższa (np. huragan czy trzęsienie ziemi);

Ustalenie odpowiedzialności

W sytuacjach, w których nie da się wykazać powyższych okoliczności, ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność i wypłaca odszkodowanie za wypadek. Jednakże pomimo przyjęcia odpowiedzialności może określić stopień przyczynienia Poszkodowanego pasażera do zaistnienia zdarzenia np. poprzez brak zapięcia pasów bezpieczeństwa, jazdę z nietrzeźwym kierującym. Odpowiedzialność kierującego wobec pasażera na zasadzie ryzyka będzie miała miejsce wówczas, gdy np. kierujący pojazdem uderzy w drzewo w wyniku wybiegnięcia na drogę dzikiego zwierzęcia pomimo dostosowania prędkości do warunków na drodze, a pasażer przewożony odpłatnie poniesie szkodę na osobie.

Pasażerem jest także autostopowicz. Jeżeli kierowca, który zaproponuje mu grzecznościowy przewóz spowoduje wypadek, a on sam dozna w wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała, to również może ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy posiadacza pojazdu, którym podróżował, jednakże w tym przypadku odpowiedzialność kierującego wobec pasażera oparta jest na zasadzie winy w związku z przewozem nieodpłatnym.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu dla pasażera ustalane jest na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej i historii choroby oraz oceny całości sytuacji życiowej tj. utraty zarobków, konieczności pomocy osób trzecich itp.

W przypadku skutku śmiertelnego w wyniku wypadku komunikacyjnego jego najbliżsi mają prawo do ubiegania się o należne zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej oraz odszkodowanie.

Każdorazowo w celu ustalenia należnego odszkodowania dla pasażera konieczne jest uwzględnienie całości sytuacji życiowej Poszkodowanego i jego rodziny, możliwego stopnia przyczynienia do szkody. Nadto niezbędne jest ustalenie zasady prawa tj. zasady winy lub ryzyka według której będzie kształtowana odpowiedzialność wobec pasażera pojazdu. Niejednokrotnie ma to kluczowe znaczenie dla wypłaty odszkodowania.

Zespół Naszej Kancelarii oszacuje należne Państwu odszkodowanie oraz pozyska dla Państwa jak najwyższe odszkodowanie, tak by mogło skompensować doznaną krzywdę. 

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<