Skip to content

W polskim prawie odszkodowawczym przyjmuje się, iż po wypadkach komunikacyjnych, czyli tych gdzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe, osobie poszkodowanej w wypadku przysługują określone roszczenia powypadkowe. Jeżeli w danym zdarzeniu, poszkodowany nie był sprawcą, wówczas ubezpieczyciel OC sprawcy w zależności od okoliczności, powinien wypłacić:

  • odszkodowanie za zwrot kosztów leczenia, wizyt u lekarzy specjalistów, opieki osób trzecich czy dojazdów do placówek medycznych,
  • zadośćuczynienie,
  • rentę na zwiększone potrzeby, podyktowane koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub związane z dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, czy zabiegi rehabilitacji,
  • rentę na zmniejszenie się widoków na przyszłość, której celem jest rekompensata wszelkich negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego, takich jak np. utrata pracy, brak możliwości realizowania planów życiowych, uprawiania sportu itp.
  • zwrot utraconych dochodów.

Czym jest jednak przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie i w jakich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci akurat to świadczenie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zadośćuczynienie jest formą rekompensaty za poniesiony ból, cierpienie oraz krzywdę moralną. Jeżeli poszkodowanych w skutek wypadku dozna pogorszonej sytuacji życiowej, wówczas ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty stosownych świadczeń. Wysokości zadośćuczynienia nie można jednak ustalić automatycznie. Co do zasady nie chodzi tutaj bowiem o wyrównanie strat materialnych, lecz złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych przez zapewnienie poszkodowanemu stosownych środków poprawiających standard życia. Czynnikami, które mają istotny wpływ na wysokość zadośćuczynienia jest między innymi stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozmiar kalectwa, długotrwałość cierpienia, wiek, czy sytuacja życiowa poszkodowanego przed i po wypadku.

Ubezpieczyciel oczywiście zobowiązany jest do wypłaty roszczenia w sytuacji gdy jest to zasadne, jednak przepisy prawa dają poszkodowanym ograniczony czas kiedy o takie roszczenie może do ubezpieczyciela wystąpić.

Większość przypadków, z którymi mamy do czynienia oraz związane z nimi zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku, wynikają z tzw. czynu niedozwolonego. W związku z powyższym, co do zasady roszczenia z ubezpieczenia OC przedawniają się z upływem lat trzech, od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Wyjątkiem od tej zasady są roszczenia osoby małoletniej, gdzie zgodnie z kodeksem cywilnym, bieg przedawnienia nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Kolejnym okresem przedawnienia roszczeń zadośćuczynienia jest termin dwudziestoletni. Jeżeli szkoda na osobie wynika z przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przedawnia się z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Do takich roszczeń zaliczać będziemy m.in. świadczenia z tytułu śmierci poszkodowanego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy rozstroju zdrowia poszkodowanego trwającego dłużej niż 7 dni.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku i zastanawiasz czy twoje roszczenia uległy przedawnieniu, zadzwoń do nas a uzyskasz bezpłatną poradę prawną + 48 797 570 906.