Skip to content

Stłuczka samochodowa

Niejednokrotnie na skutek kolizji samochodowej (popularnie określanej stłuczką samochodową) poszkodowani odnoszą szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzonego mienia.

Ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z obowiązkowej polisy OC sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie za szkodę na osobie

Odszkodowanie jest to świadczenie należne poszkodowanemu za wyrządzoną szkodę od podmiotu odpowiedzialnego. W przypadku zaistnienia szkody na sobie tj. powstania uszczerbku na zdrowiu poszkodowanemu przysługuje możliwość dochodzenia m.in. następujących roszczeń:

  • zadośćuczynienia, które stanowi ekwiwalent finansowy za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, ma na celu kompensację krzywdy;
  • odszkodowania, mającego na celu kompensację powstałej straty w majątku osoby Poszkodowanej na skutek doznania uszczerbku na zdrowiu;
  • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji;
  • zwrotu szkody majątkowej powstałej w związku z utraconymi korzyściami;

Odszkodowanie za szkodę rzeczową

W zakresie szkód na pojeździe osoby poszkodowane mają prawo ubiegać się pełnego zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Odszkodowanie za uszkodzony pojazd nie stanowi jednego roszczenia. W przypadku szkód na pojeździe niejednokrotnie konieczny jest najem pojazdu zastępczego, zwrot kosztów holowania i parkowania, zwrot kosztów uszkodzonych rzeczy np. telefonu i nawigacji.

Proces likwidacji szkody rzeczowej wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz znajomości orzecznictwa, by uzyskane odszkodowanie pokryło rzeczywistą szkodę.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje w zakresie zaistnienia odpowiedzialności w Państwa szkodzie oraz podstaw możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w szkodzie osobowej oraz rzeczowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Naszym Zespołem Prawnym

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<