Skip to content

Świadcznie kompensacyjne

Zadośćuczynienie za krzywdę obok zwrotu kosztów wynikłych ze szkody, przyznania renty wyrównawczej, renty na zwiększone potrzeby i jednorazowego odszkodowania wynikającego z kapitalizacji renty jest podstawowym świadczeniem kompensującym szkodę osobową o charakterze niemajątkowym nazywaną krzywdą. Świadczenie to precyzuje art. 445 § 1 k.c. w nawiązaniu do art. 444 § 1 k.c. stanowiąc, iż poszkodowanemu, który w wyniku wyrządzonej szkody doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Oczywiście zadośćuczynienie może być przyznane na drodze postepowania likwidacyjnego w oparciu o odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

Cechami zadośćuczynienia są:

 • jednorazowość – niemniej w przypadku ujawnienia się nowej, niemożliwej do przewidzenia krzywdy istnieje możliwość przyznania dodatkowej kwoty,
 • pieniężny charakter,
 • jest sposobem złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego,
 • osobisty charakter – wyjątkiem jest sytuacja, gdy w przypadku śmierci poszkodowanego  roszczenie zostało uznane na piśmie lub powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego zadośćuczynienie przysługuje spadkobiercom,
 • fakultatywność.

 

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia?

Wysokość kwoty zadośćuczynienia nie jest sztywno określona i wynika z uznania zakładu ubezpieczeń lub sądu. W przypadku poważnych obrażeń ciała wysokość zadośćuczynienia może się zbliżyć nawet do kwoty 1 miliona złotych. Na wysokość przyznanego zadośćuczynienia mają wpływ czynniki takie jak:

 • wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • długotrwałość cierpień i leczenia,
 • płeć osoby poszkodowanej,
 • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki na przyszłość,
 • rozmiar bólu i cierpienia,
 • wystąpienie zaburzeń psychicznych,
 • wiek poszkodowanego,
 • aktualna stopa życiowa społeczeństwa,
 • inne indywidualne czynniki.

Kancelarie odszkodowawcze jak Kompensja działając w oparciu o wiedzę prawniczą pomagają w uzyskaniu możliwie wysokich zadośćuczynień. Często kwoty uzyskiwane w drodze postepowania likwidacyjnego nie różnią się od tych możliwych do uzyskania w sądzie, a niekiedy są wyższe.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<